Hallituksen valtuutukset

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 23.2.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 900 000 osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti, eli osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, mukaan lukien osakkeiden antaminen mahdollisten yritysostojen ja muiden yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, tai uusien lisenssien hankkiminen osakevastiketta vastaan. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa viiden vuoden ajan sen myöntämispäivästä eli 23.2.2022 saakka. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 valtuutusta ei ole käytetty.

Varsinainen yhtiökokous 21.5.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa 21.11.2020 saakka. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 valtuutusta ei ole käytetty.

Varsinainen yhtiökokous 21.5.2019 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta esimerkiksi yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, vastikkeeksi uusista lisensseistä, strategisten kumppanuuksien luomiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää korkeintaan 1 800 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 925 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakeanneista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 21.11.2020 saakka. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 valtuutuksesta on käytetty 835 376 osaketta ja jäljellä on 964 624 osaketta.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2019 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 10 000 000 osaketta, joka vastaa noin 53,7 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeanti toteutettaisiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti eli uudet osakkeet annettaisiin Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 valtuutuksesta on käytetty 9 298 430 osaketta ja jäljellä on 701 570 osaketta.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2019 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 8,1 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja/tai optio-oikeuksia voidaan antaa Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 25.9.2024 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 valtuutusta ei ole käytetty.