Tiedonantopolitiikka

Johdanto

Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Next Games Oyj (”Next Games” tai ”yhtiö”) viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Next Gamesin tavoitteena on varmistaa, että pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot Next Gamesin rahoitusvälineiden arvon määrittämiseksi.

Next Gamesin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 19.12.2019. Tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla suomeksi ja englanniksi.

Viestinnän periaatteet

Next Games noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

Tietojen antamisessa markkinoille Next Games noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Tiedot julkistetaan niin pian kuin mahdollista siten, että yleisöllä on tietoon nopea ja tasapuolinen pääsy ja että tietoja voidaan arvioida perustellusti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.
 • Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida niiden vaikutusta yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.
 • Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti.
 • Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi yhtiön internet-sivustolla, jossa ne ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

Viestintä markkinaosapuolille

Next Games tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajia ja pyrkii vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden yhteydenottoihin. Annettavat tiedot perustuvat Next Gamesin julkistamiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin.

Next Gamesin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat ensisijaisesti yhteydenpidosta osakkeenomistajiin, sijoittajiin ja analyytikoihin. Markkinointijohtaja vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa ensisijaisesti yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin. Ainoastaan Next Gamesin määrittelemillä lausunnonantajilla on oikeus antaa julkisia lausuntoja yhtiötä koskevista olennaisista tiedoista.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen aineisto julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Taloudellinen informaatio ja muut säännöllisesti annettavat tiedot

Next Games julkistaa säännöllisesti tietoja taloudellisesta tilanteestaan, tuloksestaan ja niiden kehityksestä ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen kunkin tilikauden päättymistä.

Next Games julkaisee säännöllisesti seuraavat tiedot:

 • Tilinpäätöstiedotteen
 • Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
 • Puolivuotiskatsauksen

Yhtiö antaa yllä mainituissa taloudellisissa raporteissaan myös säännöllisesti tietoa pelikehitystoiminnastaan.

Yhtiötiedotteet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Next Games julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon yhtiötiedotteella tai lykkää tiedon julkistamista. MARin mukaan Next Games voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Next Gamesin oikeutetut edut;
 • julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • Next Games pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee Next Gamesin hallitus tai yhtiön toimitusjohtaja lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Next Games on vahvistanut toimintatavat lykkäämisprosessin hallinnoimiseksi.

Next Games voi julkistaa yhtiötiedotteella muun muassa seuraavia tietoja:

 • Taloudellisesti merkittävät edistysaskeleet yhtiön liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä, esimerkiksi pelien globaali julkaisu. Lähtökohtaisesti yhtiö ei pidä pelikehitystoiminnan vaiheita, jotka edeltävät pelien julkaisua globaalisti yhtiötiedotteella julkistettavina seikkoina, ellei näillä ole erityistä taloudellista merkitystä yhtiölle.
 • Taloudellisesti tai strategisesti merkittävät yhteistyösopimukset
 • Yritysjärjestelyt, yhteisyrityssopimukset tai investoinnit, jotka ovat arvoltaan merkittäviä tai strategisesti tärkeitä
 • Olennainen muutos taloudellisessa asemassa
 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • Viranomaisen päätökset
 • Muutokset yhtiön hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanossa taikka yhtiön tilintarkastajan tai First North -markkinapaikan mukaisen hyväksytyn neuvonantajan vaihtuminen
 • Johdon ja lähipiirin transaktiot

Next Gamesilla on käytössään sisäiset ohjeet tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden arviointiin. Ohjetta päivitetään riittävän usein, jotta se vastaa yhtiön toiminnan laajuudessa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia.

Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkastaa yhtiön yhtiötiedotteet. Yhtiötiedotteet hyväksyy yhtiön hallitus tai yhtiön toimitusjohtaja.

Lehdistötiedotteet

Next Games kertoo lehdistötiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista ja asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muutoin kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

Kanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavilla olo

Next Gamesia koskevan tiedon pääasiallinen lähde on yhtiön internet-sivusto www.nextgames.com. Next Gamesin julkaisemat kertomukset, katsaukset, tilinpäätökset sekä yhtiö- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla, jossa ne julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä tiedon julkistamisen jälkeen. Yhtiö julkaisee myös sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa internet-sivustollaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Next Games hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta.

Hiljainen jakso

Next Games noudattaa 30 päivän pituista hiljaista jaksoa ennen kutakin tulosjulkistusta. Tänä aikana Next Games ei tapaa osakkeenomistajia, sijoittajia, analyytikoita, muita markkinaosapuolia tai talousmedioita. Next Games ei kommentoi hiljaisen jakson aikana taloudellista tilaa, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma tai seikka vaatii tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti välitöntä julkistamista, Next Games julkistaa tiedon ja voi kommentoida kyseistä asiaa.

Näkymät

Next Games julkaisee vuositasolla markkinoille suunnatun näkemyksensä yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Esitetyt näkymät perustuvat yhtiön johdon kulloiseenkin näkemykseen yhtiön kehityksestä. Näkymistä tiedotetaan tilinpäätöstiedotteessa ja puolivuotiskatsauksessa, ja ne julkaistaan lisäksi vuosikertomuksessa ja yhtiön verkkosivuilla.

Tulosvaroitukset

Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos Next Games arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa odottamattomalla tavalla ja merkittävästi, joko positiivisesti tai negatiivisesti, siitä arviosta mikä yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan kohtuudella tehdä ja jos poikkeamalla todennäköisesti on olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.

Tulosvaroituksen antamisesta päättää hallitus, jollei tilanteen kiireellisyys edellytä, että siitä päättää Next Gamesin toimitusjohtaja. Tulosvaroitus julkaistaan aina yhtiötiedotteena.

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot

Next Games ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita, jollei huhu ole riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei Next Gamesin sisäpiirintiedon luottamuksellisuutta enää pystytä takaamaan. Mikäli Next Gamesia koskeva sisäpiirintieto on vuotanut kolmannelle taholle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta tai sisäpiirintiedon luottamuksellisuutta ei muutoin pystytä takaamaan Next Games julkaisee asiasta mahdollisimman pian yhtiötiedotteen.

Roolit, tulkinnat ja poikkeamat

Tiedonantopolitiikan noudattamisen valvonnasta ja tulkinnasta vastaa Next Gamesin toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö antaa lisäohjeita tiedonantopolitiikan toimeenpanosta. Sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa toimitusjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa ja painavista syistä johtuen poiketa tiedonantopolitiikasta.

Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisena yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.