Hallinnointi

Yhtiökokoukset

Osakeyhtiölain ja Next Gamesin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita ovat muun muassa:

  • Tilinpäätöksen vahvistaminen
  • Osinkojen jakaminen
  • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen sekä näiden palkkioista päättäminen
  • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Next Games ilmoittaa verkkosivuillaan määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee esittää hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä on osakkeenomistajilla, jotka on viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Next Gamesin osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ja saadakseen äänestää yhtiökokouksessa lisäksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen kutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.