Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Next Games Oyj.

Yhtiön rinnakkaistoiminimi on englanniksi Next Games Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, julkaisu, kustannus ja konsultointi sekä ylläpitotoiminta. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita osakkeita ja muita arvopapereita ja käydä näillä kauppaa.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita yhdestä kuuteen varajäsentä.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava

  1. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä
  2. tilintarkastaja,

käsiteltävä

  1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.