Hallinnointi

Riskienhallinta

Next Gamesin riskienhallinnan tavoitteena koordinoida ja kehittää riskien ja mahdollisuuksien järjestelmällistä arviointia osana ydinliiketoiminnan suunnittelua ja päätöksentekoprosessia. Yhtiö on määritellyt riskienhallintapolitiikan, jossa kuvataan Next Gamesin riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet, vastuut ja toimintatavat.

Next Gamesin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian toteutuminen, kannattava liiketoiminta, omistaja-arvo, vastuullisten toimintatapojen noudattaminen ja toiminnan jatkuvuus.

Next Gamesissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja niistä raportoidaan järjestelmällisesti osana yhtiön liiketoimintaa. Next Gamesin riskienhallinnassa sovelletaan seuraavia periaatteita:

  • Tavoitteet asetetaan liiketoimintamahdollisuudet ja riskit huomioiden
  • Jatkuvuuden turvaamiseksi varmistetaan kriittiset toiminnot ja niiden tarvitsemat resurssit
  • Riskeistä ja riskienhallinnasta tiedotetaan sidosryhmille Next Gamesin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti
  • Mahdollisuus väärinkäytöksiin tai laittomaan toimintaan minimoidaan

Tätä riskienhallinnan mallia käytetään Next Gamesin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamisessa. Riskien tunnistamisessa lähtökohtana ovat liiketoiminnan tavoitteet ja mahdollisuudet sekä määritelty riskinottohalu. Riskit priorisoidaan riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla riskin toteutumisen vaikutuksia ja todennäköisyyttä sekä riskienhallintatoimenpiteitä.

Yhtiön johto vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta. Jokaisen Next Gamesin työntekijän pitää tuntea ja hallita oman vastuualueensa riskit. Nimetyt johtoryhmän jäsenet ohjaavat ja kehittävät yhtiön riskienhallintaa sekä tukevat toimintoja riskienhallinnan toteuttamisessa ja riskien raportoinnissa.

Johtoryhmä valvoo säännöllisesti riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamista sekä raportoi riskeistä ja riskienhallintatoimenpiteiden edistymisestä. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Riskeistä ja hallintatoimenpiteistä raportoidaan Next Gamesin raportointivastuiden mukaisesti. Johtoryhmä arvioi ja päivittää riskiraportointia puolivuosittain tai tarvittaessa neljännesvuosittain. Riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden olennaiset muutokset ja hallintatoimenpiteet raportoidaan Next Gamesin hallitukselle.