Strategiset fokusalueet

1. Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen

Next Gamesin visio on olla massaviihdebrändien halutuin yhteistyökumppani. Next Games hallitsee koko arvoketjun pelin konseptoinnista ja kehityksestä julkaisuun ja markkinointiin. Yhtiö tarjoaa kumppaneilleen kokonaisvaltaista palvelua ja osaamista, jota suurin osa brändien omistajista tarvitsee.  

Next Games pyrkii osaltaan auttamaan kumppaneitaan luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla kumppaneiden ja heidän kohderyhmiensä tarpeisiin soveltuvan pelikokemuksen. Yhtiöllä on erittäin hyvät kyvykkyydet solmia kumppanuuksia maailman merkittävimpien toimijoiden, kuten AMC Networksin, Netflixin ja Alcon Entertainmentin kanssa.

2. Aktiivinen brändiportfolion hallinta

Next Gamesin missio on olla suunnannäyttäjä massaviihdebrändien, kuten elokuvien tai tv-sarjojen pohjalta luotavien palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Käyttäjähankintahintojen nousu ja pelien suorituskykyyn kohdistuvat vaatimukset muodostavat haasteen, johon olemassa olevien ja tunnettujen brändien pohjalle rakennettu strategia vastaa. Brändien käyttö luo kilpailuetua esimerkiksi vaihtoehtoisten markkinointimahdollisuuksien tai halvemman kokonaiskäyttäjähankintakustannuksen myötä, kun brändillä on potentiaalia oikein hyödynnettynä tuoda mukanaan enemmän orgaanisia käyttäjiä kilpailijoihin verrattuna.

Aktiiviseen brändiportfolion hallintaan liittyy uusien lisenssisopimuksien solminen nykyisten ja uusien kumppanuuksien pohjalta. Toisaalta julkaistujen pelien edelleenkehitys on toinen oleellinen osa portfoliostrategiaa. Käytettävyys, asiakaslähtöisyys ja brändin merkityksellinen hyödyntäminen sekä yhteisöllisyyden korostaminen on tärkeää, kun pelejä rakennetaan olemassa oleville brändeille ja niihin tottuneille kohderyhmille. 

Riskiprofiilinsa hajauttamisen näkökulmasta yhtiö tutkii vuoden 2020 aikana myös erilaisten sopimusstruktuurien toteuttamista. Yhtiön tämänhetkisissä sopimuksissa yhtiö kantaa melko korkeaa riskiä pelin kaupallisesta onnistumisesta, missä tapauksessa yhtiö saa myös onnistumisesta korkeimman mahdollisen hyödyn. Riskiprofiilin kannalta yhtiön on hyödyllistä tutkia myös matalamman riskin ja taatumman tai nopeamman tuoton takaavia sopimusrakenteita, kuten nk. Co-development -sopimuksia ja liiketoimintansa rakentamista näiden eri sopimustyyppien yhdistelmästä. 

3. Kokonaistehokkuuden parantaminen yhtenäisen infrastruktuurin avulla

Yhtiön kokonaistehokkuuden ja tuottavuuden kannalta on tärkeää jatkuvasti parantaa toimintatapoja sekä toimintaa tukevaa infrastruktuuria. Palvelupohjaisia pelejä operoitaessa on oleellista, että sisältö on saatavilla missä ja milloin tahansa, sisältö ei lopu kesken tai sitä annostellaan sopivissa määrin. Tulevaisuudessa palvelupohjaisten pelien tekemisessä menestyvät ne yhtiöt, jotka pystyvät luomaan lisäarvoa jatkuvan pelikokemuksen kehittämisen avulla. 

Haasteellisinta tässä kontekstissa on luoda mahdollisimman kevyt, mutta kestävä ja yhtenäinen infrastruktuuri pelien rakentamiseen ja operoimiseen. Yhtenäinen infrastruktuuri mahdollistaa eri pelien kesken jaetut palvelut kuten analytiikan, teknisten ratkaisujen uudelleenkäytettävyyden, laadukkaan teknisen suorituskyvyn sekä näiden vaikutuksesta mahdollisimman nopean kehityssyklin, jotta markkinalla vallitsevaan sisällöntuotantohaasteeseen voidaan vastata. 

Yhtenäinen infrastruktuuri mahdollistaa jaettujen palvelujen, kuten analytiikan, asiakaspalvelun tai markkinoinnin operoimisen yhtenäistämistä, jolloin saavutetaan tehokkuushyötyjä verrattuna hajautettuun malliin. Next Gamesin teknologia-alusta mahdollistaa modulaarisen pelinkehityksen, eli koodin ja toiminnallisuuksien uudelleenkäytön pelien välillä. Näin jokaiselle pelille ei rakenneta omaa alustaa, mikä osaltaan nopeuttaa kehityssykliä. Myös teknistä suorituskykyä on mahdollista kehittää ja valvoa keskitetysti tässä ratkaisussa, laadun ollessa yhä merkittävämpi tekijä menestyville pelituotteille.

4. Asiakaslähtöisen peli- ja ostokokemuksen kehittäminen

Yhä erilaisempien kohdeyleisöjen pelatessa ostoprosessissa korostuu räätälöidyn kokemuksen tarve. Liikevaihdon kasvun saavuttaminen vaatii asiakaslähtöisyyden ja ostokokemuksen kehittämistä yksilöllisten kokemusten avulla. 

Next Games aikoo hyödyntää koneoppimista ja tekoälyä (AI) kehittäessään mixed-monetization -mallia, jossa pelaajan mieltymysten mukaan peleissä tarjotaan suoria ostomahdollisuuksia tai mainoksia. Mixed-monetization -malliin panostaminen ja valinnanvaran kasvattaminen on tärkeää, kun pelissä käytetty keskimääräinen aika kasvaa, ja peliyhtiön on tarjottava kullekin kohderyhmälle mielekäs tapa kuluttaa ja ostaa sisältöä.