Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallitus on hyväksynyt yhtiössä noudatettavat johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmän yleiset periaatteet ja siihen sovellettavat menettelytavat. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus.

Hallituksen palkkiot

Toimikaudelta, joka alkoi 21.5.2019 ja päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa kuukaudessa
  • Kullekin hallituksen jäsenelle 2 500 euroa kuukaudessa
  • Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan lisäksi 1 000 euroa valiokuntien kokouksista

Koska tietyt hallituksen jäsenet eivät mm. työnantajayhteisöjensä sääntöjen vuoksi välttämättä saa ottaa vastaan henkilökohtaisia palkkioita, palkkio maksetaan vain niille hallituksen jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhtiölle haluavansa vastaanottaa palkkioita toimestaan hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenille on lisäksi maksettu kulukorvauksia yhtiön kulloinkin voimassa olevan ohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyitä yhtiön kanssa. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja lisäetuihin näiden tehtävän päättyessä.

Johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, asuntoedusta sekä muista luontoiseduista, kuten puhelin- ja lounasedusta.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja. Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä luontoiseduista, kuten puhelin- ja lounasedusta.

Johtoryhmän jäsenet ovat heidän työ- tai palvelussuhteidensa päättyessä oikeutettuja palkkaan soveltuvan irtisanomisajan ajalta. Johtoryhmän jäsenet eivät ole oikeutettuja lisäetuihin työ- tai palvelussopimuksen päättyessä. Johtoryhmän jäsenten eläkkeet on järjestetty lakisääteisin eläkevakuutuksin, eikä johtoryhmän jäsenillä ole lisäeläkejärjestelyitä yhtiön kanssa.