Lehdistötiedotteet
Next Gamesin listautumisantiin liittyvä esite on julkaistu

Published maaliskuuta 13, 2017

NEXT GAMES OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.3.2017 KLO 8.00

Next Gamesin listautumisantiin liittyvä esite on julkaistu

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Next Games Oyj ("Next Games" tai "Yhtiö") julkaisee suunnitellun Nasdaq First North Finland -listautumisantinsa suomenkielisen esitteen ("Esite"). Listautumisannin merkintäaika alkaa tänään 13.3.2017 klo 10.

Finanssivalvonta on 10.3.2017 hyväksynyt Next Gamesin listautumisantiin liittyvän Esitteen. Yhtiön listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta (kuten määritelty jäljempänä) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 3 623 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti olettaen, että lisäosakkeita ei lasketa liikkeelle. Yhtiö tarjoaa henkilöstöannissa merkittäväksi alustavasti enintään 30 000 Tarjottavaa Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 150 000 ylimääräistä Tarjottavaa Osaketta Yhtiön hallituksen jäsenille ja hallituksen neuvonantajille, Yhtiön toimitusjohtajalle sekä kaikille merkintäaikana Yhtiön vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Listautumisannin ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän tiedotteeseen.

Yhtiö pyrkii keräämään noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ("Tarjottavat Osakkeet") merkittäväksi listautumisannissa. Liikkeeseen laskettavien Tarjottavien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden lopullisen merkintähinnan perusteella, joka julkistetaan yhtiötiedotteella arviolta 23.3.2017. Yhtiö laskisi liikkeeseen 3 899 104 Tarjottavaa Osaketta olettaen, että Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta olisi alustavan hintavälin (7,50 - 7,90 euroa Tarjottavalta Osakkeelta) keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkittäisiin yhteensä 30 000 Tarjottavaa Osaketta Henkilöstöantiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla. Mikäli listautumisannissa liikkeeseen laskettujen Tarjottavien Osakkeiden määrä olisi edellä mainittu 3 899 104 Tarjottavaa Osaketta, listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousisi 17 683 948 osakkeeseen.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi lisäksi laskea liikkeeseen suunnatusti lopullisella merkintähinnalla enintään 569 500 A-sarjan osaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Yhtiö voi sitoutua ostamaan Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorilta ("Pääjärjestäjä") takaisin korkeintaan Lisäosakkeiden määrää vastaavan määrän A-sarjan osakkeita, jotka Pääjärjestäjä voi myydä lopullisella merkintähinnalla Yhtiölle 30 päivän ajan Yhtiön A-sarjan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq First Northissa, eli arviolta 24.3.2017-22.4.2017 välisenä ajanjaksona. Yhtiö hankkisi A-sarjan osakkeita vain, mikäli Lisäosakkeet on laskettu liikkeeseen ja Pääjärjestäjä on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä, ja vain siinä määrin kuin Pääjärjestäjällä tästä syystä on hallussaan A-sarjan osakkeita. Mikäli Lisäosakkeet laskettaisiin liikkeeseen, ja listautumisannissa liikkeeseen laskettujen Tarjottavien Osakkeiden määrä olisi edellä mainittu 3 899 104 Tarjottavaa Osaketta, Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousisi 18 253 448 osakkeeseen.

Next Games julkisti listautumisannin alustavan hintavälin 10.3.2017. Esite on sähköisesti saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.nextgames.com/listautuminen. Lisäksi Esite on saatavilla painettuina versioina arviolta viimeistään 13.3.2017 alkaen Yhtiön toimistolla (Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki), Danske Bankin konttoreissa, Nordnetin toimistolla (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteessä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa osoitteesta www.nextgames.com/listautuminen, www.danskebank.fi ja www.nordnet.fi.

Lisätietoja:

Markkinointijohtaja Saara Bergström, Next Games Oyj, puh +358 (0)50 483 3896, press@nextgames.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Next Games Oyj ("Yhtiö") ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ("Danske Bank") eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Danske Bank toimii yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Danske Bank ei ole vahvistanut tämän tiedotteen sisältöä eikä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.