Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj:n hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinohjelman ja päätti uusien optio-oikeuksien antamisesta

Published huhtikuuta 05, 2017

Next Games Oyj:n hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinohjelman ja päätti uusien optio-oikeuksien antamisesta sekä vanhoilla optio-oikeuksilla merkittyjen uusien osakkeiden antamisesta

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.4.2017 KLO 18.00

Next Games Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 5.4.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman hyväksymisestä, uusien optio-oikeuksien antamisesta sekä optio-oikeuksilla merkittyjen uusien osakkeiden antamisesta.

Uusi osakepohjainen kannustinohjelma

Yhtiön hallitus on 5.4.2017 hyväksynyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman ("Ohjelma"). Ohjelma on osa Yhtiön henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää, ja sen nojalla Yhtiön osakkeita tai niihin oikeuttavia optio-oikeuksia voidaan antaa Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden nykyisille ja tuleville työntekijöille, konsulteille sekä johtoryhmän jäsenille. Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, Ohjelman nojalla annettavat optio-oikeudet ja osakkeet annetaan saajille maksutta. Ohjelman nojalla annettujen osakkeiden ja niihin oikeuttavien optio-oikeuksien perusteella Osakkeiden kokonaislukumäärä voi kasvaa enintään 350 000 Osakkeella.

Kukin Ohjelman nojalla annettu optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden Yhtiön osakkeen. Osakkeiden merkintäaika alkaa, kun Ohjelma on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyy 31.12.2023. Optio-oikeudet oikeuttavat osakemerkintään merkintäaikana Yhtiön ja saajan välillä sovitun merkintäaikataulun mukaisesti. Ellei toisin sovita, sovelletaan merkintäaikataulua, jossa 25 prosenttia saajalle annetuista optio-oikeuksista oikeuttaa osakemerkintään tasan vuoden kuluttua antamispäivästä, ja loput 75 prosenttia optio-oikeuksista oikeuttaa osakemerkintään kuukausittaisissa tasaerissä 36 kuukauden ajanjaksona alkaen siitä, kun tasan vuosi on kulunut antamispäivästä. Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, edellyttää oikeus osakemerkintään lisäksi, että saaja on jatkuvasti Yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa työntekijänä, konsulttina tai johtoryhmän jäsenenä.

Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, Ohjelman nojalla annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävistä Yhtiön osakkeista maksettava merkintähinta vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla kyseisen optio-oikeuden antamispäivää edeltävän kalenterikuukauden aikana. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapana oman pääoman rahastoon.

Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, jos saajan työ- tai palvelussuhde Yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy mistä tahansa syystä, palautuvat kaikki optio-oikeudet, jotka eivät sovittu merkintäaikataulu huomioiden vielä oikeuta osakemerkintään, automaattisesti Yhtiölle ilman eri korvausta. Saajalla on oikeus käyttää osakemerkintään oikeuttavat optio-oikeudet 30 päivän kuluessa tämän työ- tai palvelussuhteen päättymispäivästä, minkä jälkeen jäljellä olevat osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet palautuvat automaattisesti Yhtiölle ilman eri korvausta. Yhtiöllä on takaisinosto-oikeus osakkeisiin, jotka on merkinnyt saaja, jonka työ- tai palvelussuhde on päättynyt. Yhtiö voi käyttää takaisinosto-oikeuttaan 6 kuukauden kuluessa saajan työ- tai palvelussuhteen päättymispäivästä tai, mikäli osakkeet on annettu tämän jälkeen, 6 kuukauden kuluessa osakemerkinnästä.

Ohjelman ehtojen mukaisesti sen nojalla voidaan optio-oikeuksien lisäksi antaa sellaisia Yhtiön osakkeita, joihin sovelletaan sopimusperusteisia takaisinosto-optioita, luovutusrajoituksia, menettämisehtoja sekä muita ehtoja, joista Yhtiön hallitus päättää harkintansa mukaan ja jotka kirjataan erilliseen Yhtiön ja saajan väliseen sopimukseen. Tällaisia osakkeita voidaan antaa Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden Yhdysvalloissa verovelvollisille nykyisille tai tuleville työntekijöille, konsulteille sekä johtoryhmän jäsenille.

Uudet optio-oikeudet

Yhtiön osakkeenomistajat ovat 23.2.2017 yksimielisesti valtuuttaneet Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden ja niihin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta siten, että Osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa enintään 350 000 Osakkeella.

Yhtiön hallitus on 5.4.2017 päättänyt yllä mainitun valtuutuksen nojalla antaa 14 921 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 14 921 uutta Yhtiön osaketta. Optio-oikeudet annetaan maksutta Yhtiön listautumisannin henkilöstöannissa osakkeita merkinneille Yhtiön työntekijöille näiden kannustamiseksi ja sitouttamiseksi. Optio-oikeuksien perusteella merkittävistä Yhtiön osakkeista maksettava merkintähinta on 7,90 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksiin sovelletaan Ohjelman ehtoja.

Optio-oikeuksien nojalla merkityt uudet osakkeet

Yhtiön hallitus on 5.4.2017 päättänyt antaa yhteensä 17 836 uutta Yhtiön osaketta, jotka on merkitty Yhtiön aikaisemmin antamien optio-oikeuksien nojalla. Annettavista osakkeista maksettava yhteenlaskettu merkintähinta on 9 256,88 euroa, ja se merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava 26.4.2017 mennessä. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin, kun ne on täysin maksettu, ja kaupankäynnin niillä odotetaan alkavan viimeistään arviolta 2.5.2017.

Lisätietoja

Markkinointijohtaja Saara Bergström, Next Games Oyj, puh +358 (0)50 483 3896, press@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, puhelin: +358 10 546 7937

Next Games

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land-peliä on ladattu 16 miljoonaa kertaa. 70 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi