Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj:n hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinohjelman

Published heinäkuuta 06, 2018

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 6.7.2018 KLO 15:00

Next Games Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat ovat 17.5.2018 valtuuttaneet Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden ja niihin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta siten, että osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa enintään 730 000 osakkeella.

Yhtiön hallitus on 6.7.2018 hyväksynyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman ("Ohjelma"). Ohjelma on osa Yhtiön henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää, ja sen nojalla Yhtiön osakkeita tai niihin oikeuttavia optio-oikeuksia voidaan antaa Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kaikille nykyisille ja tuleville työntekijöille, avainroolissa oleville konsulteille sekä johtoryhmän jäsenille. Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, Ohjelman nojalla annettavat optio-oikeudet ja osakkeet annetaan saajille maksutta. Ohjelman nojalla annettujen osakkeiden ja niihin oikeuttavien optio-oikeuksien perusteella osakkeiden kokonaislukumäärä voi kasvaa enintään 730 000 osakkeella.

Ohjelman teoreettinen markkina-arvo on arviolta 1,2 miljoonaa euroa, joka on 730 000 kertaa yhden option arvo. Yhden option arvo on laskettu käyttämällä Black-Scholes optioiden hinnoittelumallia. Seuraavia oletuksia on käytetty option arvon määrittelyssä: osakkeen hinta 6,17 euroa, option toteutushinta 6,17 euroa, maturiteetti 4 vuotta, riskitön korko 0 % ja volatiliteetti 39 %. Markkina-arvon laskemisessa on otettu huomioon, että osakkeiden merkinnälle asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Optioiden toteutushinta on määritelty Next Games Oyj:n osakkeiden päivittäisen keskimääräisen päätöskurssin mukaisesti ajanjaksolla 1.6.2018-30.6.2018.

Kukin Ohjelman nojalla annettu optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden Yhtiön osakkeen. Tämän Ohjelman nojalla annetut Optio-oikeudet jaetaan kahteen erään riippuen siitä, onko optio-oikeudet myönnetty viimeistään 8.7.2018 ("Optio-oikeuksien Erä I") vai sen jälkeen, mutta viimeistään 15.1.2019 ("Optio-oikeuksien Erä II").

Tämän Ohjelman nojalla annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa, kun tämä Ohjelma on ensimmäisen kerran rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy Optio-oikeuksien Erä I:n osalta 30.6.2023 ja Optio-oikeuksien Erä II:n osalta 31.12.2023.

Optio-oikeudet oikeuttavat osakemerkintään merkintäaikana Yhtiön ja saajan välisessä optiosopimuksessa sovitun merkintäaikataulun mukaisesti. Ellei optiosopimuksessa sovita toisin, sovelletaan kunkin Optio-oikeuksien Erä I:n saajan kohdalla oletusarvoisesti merkintäaikataulua, jossa 25 prosenttia saajalle annetuista optio-oikeuksista oikeuttaa osakemerkintään 1.7.2019, ja loput 75 prosenttia optio-oikeuksista oikeuttavat osakemerkintään vuosittain 25 prosentin erissä 1.7.2020, 1.7.2021 ja 1.7.2022. Vastaavasti kunkin Optio-oikeuksien Erä II:n Saajan kohdalla sovelletaan oletusarvoisesti merkintäaikataulua, jossa 25 prosenttia saajalle annetuista optio-oikeuksista oikeuttaa osakemerkintään 1.1.2020, ja loput 75 prosenttia optio-oikeuksista oikeuttavat osakemerkintään vuosittain 25 prosentin erissä 1.1.2021, 1.1.2022 ja 1.1.2023. Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, edellyttää oikeus osakemerkintään lisäksi, että saaja on jatkuvasti Yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa työntekijänä, konsulttina tai johtoryhmän jäsenenä.

Ellei Hallitus toisin päätä, optio-oikeuksien perusteella merkittävistä osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta vastaa kunkin Optio-oikeuksien Erä I:n osana myönnetyn optio-oikeuden kohdalla Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla kesäkuun 2018 aikana toteutuneiden päivän päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa, ja vastaavasti kunkin Optio-oikeuksien Erä II:n osana myönnetyn optio-oikeuden kohdalla Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla joulukuun 2018  aikana toteutuneiden päivän päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, jos saajan työ- tai palvelussuhde Yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy mistä tahansa syystä, palautuvat kaikki optio-oikeudet, jotka eivät sovittu merkintäaikataulu huomioiden vielä oikeuta osakemerkintään, automaattisesti Yhtiölle ilman eri korvausta. Saajalla on oikeus käyttää osakemerkintään oikeuttavat optio-oikeudet 30 päivän kuluessa tämän työ- tai palvelussuhteen päättymispäivästä, minkä jälkeen jäljellä olevat osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet palautuvat automaattisesti Yhtiölle ilman eri korvausta.

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
press@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land -peliä on ladattu yli 20 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä, sekä innovatiivista lookatiopohjaista lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää The Walking Dead: Our World -peliä. Yli 120 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi