Yhtiötiedotteet
Next Games on jättänyt listalleottohakemuksen osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

Published maaliskuuta 14, 2017

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.3.2017 KLO 11.30Next Games on jättänyt listalleottohakemuksen osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalleEI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.Next Games Oyj (”Yhtiö”) on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle (”First North”) kaupankäyntitunnuksella NXTGMS. Yhtiö tiedotti 10.3.2017 julkaistulla lehdistötiedotteella listautumisannista, jolla Yhtiö pyrkii keräämään noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia A-sarjan osakkeita (”Tarjottavat Osakkeet”) merkittäväksi (”Listautumisanti”). Liikkeeseen laskettavien Tarjottavien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan perusteella.Listautumisanti koostuu Listautumisannin ehtojen mukaan (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti (”Instituutioanti”) ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön hallituksen jäsenille ja hallituksen neuvonantajille, Yhtiön toimitusjohtajalle sekä kaikille merkintäaikana Yhtiön vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille Suomessa (”Henkilöstöanti”).Listautumisannin merkintäaika alkoi 13.3.2017 kello 10.00 ja päättyy Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta 21.3.2017 kello 16.00 ja Instituutioannin osalta 23.3.2017 kello 12.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 24.3.2017. Henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 11.4.2017.Edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, Yhtiön First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana tulee toimimaan Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori.Finanssivalvonnan 10.3.2017 hyväksymä listautumisantiin liittyvä esite on sähköisesti saatavilla Yhtiön verkkosivulla (www.nextgames.com/listautuminen). Lisäksi esite on painettuna versiona saatavilla Yhtiön toimistolla (Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki), Danske Bankin konttoreissa, Nordnetin toimistolla (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteessä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).Lisätietoja: Markkinointijohtaja Saara Bergström, Next Games Oyj, puh +358 (0)50 483 3896, press@nextgames.comHuomautusTämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Next Games Oyj (”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ("Danske Bank") eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.Danske Bank toimii yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Danske Bank ei ole vahvistanut tämän tiedotteen sisältöä eikä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.