Yhtiötiedotteet
Next Games ilmoittaa osakeannin lopputuloksen

Published maaliskuuta 18, 2021

Next Games Oyj | Sisäpiiritieto 18.3.2021 klo 23.00

 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Next Games Oyj (”Yhtiö” tai ”Next Games”) julkistaa nopeutetussa tarjousmenettelyssä rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia suunnatun uusien osakkeiden osakeannin (”Osakeanti”) tuloksen. Yhtiö tiedotti Osakeannin aloittamisesta 18.3.2021.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 18.3.2021 päättänyt laskea liikkeeseen Osakeannissa 2 020 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) yhtiökokouksen 27.5.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla ja hyväksynyt Osakeannin ehdot. Osakeannissa tarjotut Antiosakkeet vastaavat noin 7,2 prosenttia Next Gamesin kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja noin 6,7 prosenttia Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakemäärä on 30 032 595 osaketta. Osakeannin ehdot ovat tämän yhtiötiedotteen liitteenä. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 18.3.2021 päättänyt hyväksyä Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt Antiosakkeiden merkinnät ehdollisena Antiosakkeiden maksulle.

Osakkeen osakekohtainen merkintähinta Osakeannissa oli 2,10 euroa ja näin ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen Yhtiön maksettaviksi tulevia palkkioita ja kuluja ovat 4,2 miljoonaa euroa. Antiosakkeiden merkintähinta on noin 12,5 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi (EUR 2,40) 18.3.2021. Antiosakkeiden merkintähinta on noin 8,9 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Osakeannin aloittamista edeltävän kahden viikon aikana (5–18.3.2021 välisenä aikana). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.3.2021 ja kaupankäynnin Antiosakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 25.3.2021. Antiosakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on tietyin tavanomaisin poikkeuksin sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Yhtiön osakkeita 90 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Alexander Corporate Finance Oy toimii pääjärjestäjänä Osakeannissa. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Next Games Oyj

LISÄTIETOJA

Annina Salvén
Talousjohtaja
+358 (0) 40 588 3167
investors@nextgames.com

Alexander Corporate Finance Oy
Hyväksytty neuvonantaja
+358 (0) 50 520 4098

NEXT GAMES LYHYESTI

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Rogue -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (i) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (ii) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (Esiteasetuksen (EU) 2017/1129  artiklan 2(1)(e) mukaan); ja (iii) Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta (a) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (b) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity); tai (c) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Asiaankuuluville tahoille. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Liite