Lehdistötiedotteet
Mobiilipeliyhtiö Next Games suunnittelee listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

Published helmikuuta 27, 2017

Screen Shot 2017 02 27 at 07 53 14
LEHDISTÖTIEDOTE 27.02.2017 KLO 08.00Mobiilipeliyhtiö Next Games suunnittelee listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalleEI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Suomalainen mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija Next Games Oy (”Next Games” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija. Yhtiö on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden, kuten elokuvien, TV-sarjojen tai kirjojen pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla.Next Gamesin The Walking Dead: No Man’s Land –mobiilipeliä, joka pohjautuu suosittuun amerikkalaiseen TV-sarjaan, on ladattu 16 miljoonaa kertaa. Ensijulkaisunsa yhteydessä lokakuussa 2015 The Walking Dead: No Man’s Land nousi Yhdysvalloissa Applen App Store -sovelluskaupan ladatuimmaksi ilmaissovellukseksi. Tämän jälkeen se on noussut Yhdysvaltojen 50 eniten tuottaneen pelin joukkoon App Storen iPhone-pelien listauksessa.Yhtiön merkittävimmät maantieteelliset markkinat ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Pelien jakelu tapahtuu Apple App Store- ja Google Play -alustojen kautta. Yhtiön pelejä voi ladata ilmaiseksi, ja pelien sisällä pelaajat voivat ostaa virtuaalituotteita.Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:”Next Games on saavuttanut aseman merkittävänä palvelupohjaisten mobiilipelien kehittäjänä ja julkaisijana. The Walking Dead: No Man’s Landiin tehtyjen investointien ansiosta kolminkertaistimme liikevaihtomme vuonna 2016, ja liiketoimintamme kääntyi kannattavaksi vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2016 saavutuksemme ovat osoitus sekä liiketoimintamallimme toimivuudesta että erittäin kokeneen tiimimme intohimosta ja motivaatiosta tehdä palvelupohjaisia pelejä. Strategiamme kulmakivenä on uusien, massaviihdetuotteisiin perustuvien mobiilipelien kehittäminen ja julkaisu. Aikaisemmat näyttömme liiketoimintamallimme toimivuudesta ovat vahva pohja, kun tuomme uusia pelejä markkinoille. Suunniteltu listautumisanti on keskeisessä asemassa tukemassa Next Gamesin kehittymistä yhä vahvemmaksi mobiilipeliyhtiöksi. Suunnitellun listautumisannin yhteydessä kerättävät varat on tarkoitus käyttää kasvumme tukemiseen.”ListautumisantiSuunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan noin 30 miljoonan euron osakeannista, jossa Yhtiön uusia osakkeita tarjottaisiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Next Gamesin henkilöstölle Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on Next Gamesin kasvustrategian toteuttamisen mahdollistaminen. Suunniteltu listautumisanti ja listautuminen Nasdaq First North Finland – markkinapaikalle mahdollistaa myös Next Gamesin pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentamisen ja osakkeiden likviditeetin kasvattamisen. Suunnitellun listautumisannin odotetaan lisäksi vahvistavan Next Gamesin tunnettuutta ja bränditietoisuutta pelaajien, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä yleisesti pelialla, ja näin edistävän Yhtiön kilpailukykyä.Yhtiö arvioi käyttävänsä listautumisannissa saadut nettovarat varmistaakseen riittävän oman rahoituksen kasvuinvestointeja varten, mukaan lukien, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta: uudet lisenssisopimukset, uusien pelien kehittäminen ja markkinointi ja The Walking Dead: No Man’s Landin kehittäminen ja markkinointi edelleen.Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori toimii suunnitellussa listautumisannissa pääjärjestäjänä. Avance Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana, ja pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.Next Games lyhyesti               
  • Next Games toimii mobiilipelimarkkinoilla, joiden maailmanlaajuisen liikevaihdon arvioidaan ohittaneen muut pelikategoriat vuonna 2016, ja jonka ennustetaan kasvavan voimakkaasti myös tulevaisuudessa.
  • Yhtiö uskoo, että keskittyminen lisensoituihin peleihin tuo sille selkeitä etuja: kasvattaakseen brändinsä arvoa ja elinikää massaviihdetuotteiden omistajat laajentavat viihdetuotteitaan yhä enenevissä määrin peleihin, erityisesti mobiilipeleihin. Lisensoitujen pelien taustalla olevan viihdetuotteen tunnettuus ja olemassa oleva fanikanta mahdollistavat Yhtiölle tehokkaamman pelaajahankinnan.
  • Kokeneen johtoryhmän lisäksi Yhtiöllä on kattava suhdeverkosto peli- ja viihdeteollisuuden aloilla. Yhtiön johto uskoo, että sen vahvat verkostot ja suhteet ovat tärkeä kilpailuetu kilpailtaessa suuriin viihdetuotteisiin pohjautuvien pelin kehityslisensseistä.
  • Next Games on osoittanut pystyvänsä hankkimaan suurien viihdetuotteiden lisenssejä, ja The Walking Dead: No Man’s Landin saavuttamat vahvat tulokset ovat osoituksena Yhtiön kyvystä kehittää menestyksekkäitä lisensoituja pelejä.
  • Yhtiöllä on erittäin tehokas pelaajahankintamalli, jonka perustana on orgaanisten latausten [1] suuri määrä sekä pitkälle kehittynyt, analyyttinen lähestymistapa pelaajahankintaan ja markkinointiin.
  • Next Games on osoittanut kykynsä luoda aidosti mukaansatempaavan pelikokemuksen, joka sitouttaa pelaajat peliin ja auttaa Yhtiötä ylläpitämään korkeaa pelaajien pysyvyysastetta (ns. retentio) ja tätä kautta pelien hyvää monetisaatiota. Keskeinen osa tätä on Yhtiön Game-as-a-Service-malli, jonka mukaisesti peleistä luodaan pitkäaikaisia palveluita.
  • Yhtiöllä on skaalautuva pilvipohjainen teknologia-alusta, joka on osoittautunut toimivaksi ja luotettavaksi maailmanlaajuisen toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä.
  • Next Gamesin kasvustrategia pohjautuu uusien pelien kehittämiseen, The Walking Dead: No Man’s Land -pelin jatkuvaan kehitykseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja mainostulomallin jatkojalostukseen.
  • Next Games kehittää tällä hetkellä kahta uutta peliä. Yhtiön tavoitteena on julkaista yksi tai useampi peli 12 kuukauden välein vuodesta 2018 alkaen.
Next Gamesin keskeiset tunnusluvut
 30.9. –31.12.1.1. –31.12.
 Tuhatta euroa (ellei toisin mainittu)2016 (FAS)2015 (FAS)2016 (FAS)2015 (FAS)
(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
Bruttomyynti [2]12 5627 36033 5939 708
Liikevaihto11 3907 36031 112 [3]9 7083
Myyntikate [4]3 7811 3388 252744
Myyntikateprosentti (% liikevaihdosta)33 %18 %27 %8 %
Käyttökate [5]1 672-1 287-1 155-6 649
Käyttökateprosentti (% liikevaihdosta)15 %-17 %-4 %-68 %
Oikaistu käyttökate [6]1 375-1 287-709-6 649
Oikaistu käyttökateprosentti (% bruttomyynnistä)11 %-17 %-2 %-68 %
 Lisätietoja:Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen, Next Games Oy, puh +358 (0)50 461 6661, teemu.huuhtanen@nextgames.comViestintä- ja markkinointijohtaja Saara Bergström, Next Games Oy, puh +358 (0)50 483 3896, press@nextgames.comLehdistötilaisuusNext Games pitää lehdistötilaisuuden tänään 27. helmikuuta klo 10.00 Helsingin Pörssin tiloissa (Fabianinkatu 14, Helsinki). HuomautusTämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Next Games ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike ("Danske Bank") eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.Danske Bank toimii yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Danske Bank ei ole vahvistanut tämän tiedotteen sisältöä eikä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön._______[1] Orgaaniset lataukset = lataukset, jotka eivät johdu suoraan Next Gamesin markkinointitoimista[2] Bruttomyynti = Liikevaihto oikaistuna jaksotetun myyntitulon muutoksella. Yhtiö jaksottaa pelin sisäisiin virtuaalisiin kestohyödykkeisin liittyvää myyntiä tuleville kausille pelikohtaisesti pelaajan, hyödykkeen tai hyödykeryhmän arvioidun elinkaaren aikana (jaksotettu myyntitulo).[3] Tilintarkastettu[4] Myyntikate = Liikevaihto vähennettynä ostoilla ja palveluilla[5] Käyttökate = Liikevoitto (tappio) lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla[6] Oikaistu käyttökate = Käyttökate oikaistuna jaksotetun liikevaihdon ja jaksotettujen komissioiden ja lisenssien muutoksilla, sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoilla (-) ja tappioilla (+).Yhtiö jaksottaa bruttomyyntiin liittyvät komissiot ja lisenssimaksut samassa suhteessa jaksotetun myyntitulon kanssa (jaksotetut komissiot ja lisenssit).