Yhtiötiedotteet
KUTSU NEXT GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Published syyskuuta 04, 2019

Next Games Oyj Yhtiötiedote 4.9.2019 klo 20:20

Next Games Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.9.2019 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.                  Kokouksen avaaminen

2.                 Kokouksen järjestäytyminen

3.                 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.                 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.                 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.                 Hallituksen kokoonpanosta päättäminen

Joakim Achrén on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen Joakim Achrénin tilalle Nicholas Seibertin toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tämän jälkeen hallituksen kokoonpano on seuraava: Petri Niemi (puheenjohtaja), Elina Anckar, Nicholas Seibert, Xenophin Lategan, Peter Levin ja Jari Ovaskainen.

Nicholas Seibertin henkilötiedot ja luottamustehtävät on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

7.                 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 10 000 000 osaketta, joka vastaa noin 53,9 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti eli uudet osakkeet annetaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

8.                 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 8,1 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja/tai optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 25.9.2024 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

9.                 Kokouksen päättäminen

B.     Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sisältäen edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nextgames.com/fi/ng/egm_fi2019/. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 9.10.2019 alkaen.

C.      Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.       Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.9.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.9.2019 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)      yhtiön internetsivujen kautta: https://www.nextgames.com/fi/ng/egm_fi2019/; tai
b)      kirjeitse osoitteeseen: Next Games Oyj, CFO Annina Salvén, Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.9.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.9.2019 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee pyytää hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Next Games Oyj, CFO Annina Salvén, Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.9.2019 kello 16.00.

4.       Muut ohjeet

Yhtiökokous pidetään suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouskutsun päivänä Next Games Oyj:llä on yhteensä 18 538 710 rekisteröityä osaketta, jotka edustavat 18 538 710 ääntä. Yhtiöllä on hallussaan 13 410 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiön kannustinjärjestelmän perusteella on annettu 71 560 yhtiön uutta osaketta, jotka on merkitty ja maksettu, mutta joita ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin.

Helsingissä 4.9.2019

Next Games Oyj

Hallitus


Lisätietoja

Annina Salvén, CFO, agm@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 10 546 7938