Yhtiötiedotteet
Kutsu Next Games Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Published huhtikuuta 29, 2019

Next Games Oyj Yhtiötiedote 29.4.2019 klo: 14:00

Kutsu Next Games Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Next Games Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.5.2019 kello 10.00 elokuvateatteri Maximissa (osoite: Kluuvikatu 1, 00100 Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.

A.  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

            Yhtiön hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2018 jaeta osinkoa.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle sekä toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

            Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että vuonna 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa, muille hallituksen jäsenille 2500 euroa kuukaudessa, sekä palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 1000 euroa kultakin valiokunnan kokoukselta. Palkkiot maksetaan rahasuorituksina. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

            Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

            Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Petri Niemi, Joakim Achrén, Peter Levin ja Jari Ovaskainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka jatkuu vuonna 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi samaksi toimikaudeksi valitaan Elina Anckar ja Xenophin Lategan.

            KTM Elina Anckar (s. 1968) toimii Marimekko Oyj:ssä nimikkeellä Chief Financial Officer sekä Kalevala Koru Oy:n hallituksen jäsenenä.

            B.Sc. Lategan (s. 1980) toimii mm. Next Games Oyj:n ja Foxin (Film, TV and Sports) neuvonantajana ja hän on aiemmin työskennellyt mm. Microsoftilla, Googlella ja Accenturella.

            Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.nextgames.com/fi/ng/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2019/.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

            Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

            Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2019. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Karinen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

            Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 800 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 21.11.2020 asti.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta

            Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

            Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 1 800 000 osaketta, joka vastaa noin 9,7 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

            Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja/tai optio-oikeuksia voidaan antaa esimerkiksi yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, vastikkeeksi uusista lisensseistä, strategisten kumppanuuksien luomiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 925 000 osaketta, joka vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

            Valtuutus olisi voimassa 21.11.2020 asti. Valtuutus kumoaisi yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2018 myöntämät osakeantivaltuutukset, mutta ei muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.nextgames.com/fi/yhtiokokous2019. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut dokumentit ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.6.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Oikeus osallistua ja rekisteröityminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.5.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 15.5.2019 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. Yhtiön internetsivujen kautta: www.nextgames.com/fi/yhtiokokous2019
 2. kirjeitse osoitteeseen: Next Games Oyj, CFO Annina Salvén, Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.5.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.5.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Next Games Oyj, CFO Annina Salvén, Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 15.5.2019 klo 16.00.

 1. Muut ohjeet

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouskutsun päivänä Next Games Oyj:llä on yhteensä 18 538 710 osaketta, jotka edustavat 18 538 710 ääntä. Yhtiöllä on hallussaan 13 410 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukseen osallistuville ilmoitetaan, että kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Helsingissä 29.4.2019

Next Games Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Annina Salvén, CFO, agm@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin. www.nextgames.com/fi

Jakelu

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet