Next Games

NEXT GAMES OYJ: SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

Next Games Oyj Yhtiötiedote 13.2.2019 klo 13:00

10.1.2019 Next Games julkaisi FAS-standardin mukaisesti laadittuja tilintarkastamattomia ennakkotietoja yhtiön vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen avainluvuista sekä tiedon siitä, että yhtiö siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS). Aikaisemmin Next Games on laatinut julkistetut tilinpäätöksensä  sekä osavuosikatsauksensa suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan.

Next Games on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa Next Gamesin laajasta tuloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä tunnusluvuista päättyneiltä tilikausilta 31.12.2016 ja 31.12.2017 sekä päättyneiltä kuuden kuukauden kausilta 30.6.2016, 31.12.2016, 30.6.2017, 31.12.2017, 30.6.2018 sekä IFRS-siirtymäpäivän konsernitaseesta 1.1.2016.

IFRS:n siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna on kuvattu tämän yhtiötiedotteen liitetiedoissa. Lisätietoja suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti laadituista konsernin taloudellisista tiedoista saa tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä sekä tilintarkastamattomista puolivuotiskatsauksista Next Gamesin verkkosivulta www.nextgames.com/fi.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuunottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernitasetta 2016 ja 2017 päättyneiltä tilikausilta. IFRS-siirtymän yhteydessä Next Games muutti tuloslaskelman esitystapaa kululajikohtaisesta toimintokohtaiseen, joten suomalaisen tilinpäätösnormiston tuloslaskelmaluvut menneiltä vuosilta ovat myös tilintarkastamattomia.

Next Games julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 15.2.2019.

KESKEISET TUNNUSLUVUT (IFRS)

1.1-31.12.2018 1.7-31.12.2018 1.1-30.6.2018 1.1-31.12.2017 1.7-31.12.2017 1.1-30.6.2017 1.1-31.12.2016 1.7-31.12.2016 1.1-30.6.2016
1 000 euroa
Liikevaihto, bruttomyynti ja bruttokate
Liikevaihto 35 245 24 768 10 477 32 466 13 014 19 452 31 112 18 326 12 786
Bruttomyynti 35 788 25 339 10 449 30 930 12 641 18 289 33 594 19 828 13 766
Bruttokate 21 294 15 260 6 034 19 308 8 118 11 190 16 870 9 828 7 043
Liiketulos,  ja oikaistu liiketulos
Liikevoitto (tappio) (EBIT) -16 914 -11 961 -4 954 -5 072 -4 202 -870 -2 192 1 593 -3 785
Poistot ja arvonalentumiset (ilman IFRS 16 poistoja) 1 654 1 513 140 382 132 251 244 122 123
Oikaistu liikevoitto (tappio) -15 261 -10 447 -4 814 -4 690 -4 070 -619 -1 948 1 714 -3 662
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Bruttokateprosentti (%) 60 % 62 % 58 % 59 % 62 % 58 % 54 % 54 % 55 %
Liiketulosprosentti (%) -48 % -48 % -47 % -16 % -32 % -4 % -7 % 9 % -30 %
Oikaistu liiketulosprosentti (%) -43 % -42 % -46 % -14 % -31 % -3 % -6 % 9 % -29 %

2018

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–30.6.2018

Tuhatta euroa   FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2018
Myyntituotot asiakassopimuksista 10 477 10 477
Myynnin kulut -4 382 -60 -4 443
Bruttokate 6 094 -60 6 034
Liiketoiminnnan muut tuotot 45 45
Tuotekehityskulut -6 647 3 092 -3 555
Myynnin ja markkinoinnin kulut -5 338 -68 -5 405
Hallinnon kulut -2 145 72 -2 073
Liiketulos -7 990 3 036 -4 954
Rahoitustuotot 722 722
Rahoituskulut -1 461 995 -466
Rahoituskulut – netto -740 995 255
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -116 -116
 
Tulos ennen veroja   -8 730 3 915 -4 815
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos 9 -742 -733
Tuloverot yhteensä   9 -742 -733
Tilikauden tulos   -8 721 3 173 -5 547
Tilikauden laaja tulos   -8 721 3 173 -5 547

Konsernitase 30.6.2018

Tuhatta euroa   FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
30/06/2018   30/06/2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 6 664 3 229 9 893
Liikearvo 790 2 554 3 344
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 232 1 434 1 666
Sijoitukset 63 -63 0
Osakkuusyhtiöt 0 393 393
Muut pitkäaikaiset saamiset 669 669
Laskennalliset verosaamiset 2 785 -889 1 896
Pitkäaikaiset varat yhteensä 11 269 6 658 19 175
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 368 -9 6 359
Rahavarat 16 940 16 940
Lyhytaikaiset varat yhteensä 23 308 -9 23 300
 
Varat yhteensä 34 513 6 650 41 162
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 307 589 53 897
Edellisten tilikausien voittovarat -16 755 2 922 -13 832
Tilikauden tulos -8 721 3 173 -5 547
Oma pääoma 27 912 6 685 34 597
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä 663 -35 628
Pitkäaikaiset velat yhteensä 663 -35 628
Lyhytaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä 112 112
Tuloennakot 886 886
Ostovelat 2 042 2 042
Muut velat 192 192
Siirtovelat 2 705 2 705
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 937 5 937
Velat yhteensä 6 600 -35 7 822
Oma pääoma ja velat yhteensä 34 513 6 650 41 162

2017

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017

Tuhatta euroa   FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
Viittaus 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2017
Myyntituotot asiakassopimuksista 32 466 32 466
Myynnin kulut -13 042 -115 -13 158
Bruttokate 19 423 -115 19 308
Liiketoiminnnan muut tuotot 53 53
Tuotekehityskulut -9 274 2 240 -7 034
Myynnin ja markkinoinnin kulut -12 579 -135 -12 714
Hallinnon kulut -3 981 -705 -4 686
Liiketulos -6 357 1 285 -5 072
Rahoitustuotot 37 37
Rahoituskulut -507 -34 -541
Rahoituskulut – netto -470 -34 -504
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -455 -455
 
Tulos ennen veroja   -6 827 797 -6 031
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos 469 -574 -105
Tuloverot yhteensä   469 -574 -105
Tilikauden tulos   -6 359 223 -6 137
Tilikauden laaja tulos   -6 359 223 -6 137

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.7.-31.12.2017

Tuhatta euroa FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
1.7.–31.12.2017 1.7.–31.12.2017
Myyntituotot asiakassopimuksista 13 045 13 045
Myynnin kulut -4 841 -55 -4 896
Bruttokate 8 204 -55 8 149
Liiketoiminnnan muut tuotot 16 16
Tuotekehityskulut -5 869 2 183 -3 686
Myynnin ja markkinoinnin kulut -6 786 -31 -6 817
Hallinnon kulut -1 946 81 -1 865
Liiketulos -6 380 2 177 -4 202
Rahoitustuotot 36 36
Rahoituskulut -347 -6 -353
Rahoituskulut – netto -311 -6 -317
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -290 -290
 
Tulos ennen veroja -6 690 1 881 -4 809
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos 476 -591 -115
Tuloverot yhteensä 476 -591 -115
Tilikauden tulos -6 215 1 290 -4 924
Tilikauden laaja tulos -6 215 1 290 -4 924

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-30.6.2017

Tuhatta euroa FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
1.1.–30.6.2017 1.1.–30.6.2017
Myyntituotot asiakassopimuksista 19 452 19 452
Myynnin kulut -8 201 -60 -8 262
Bruttokate 11 251 -60 11 190
Liiketoiminnnan muut tuotot 6 6
Tuotekehityskulut -3 405 57 -3 348
Myynnin ja markkinoinnin kulut -5 794 -103 -5 897
Hallinnon kulut -2 035 -785 -2 821
Liiketulos 22 -892 -870
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -160 -28 -188
Rahoituskulut – netto -160 -28 -187
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -165 -165
 
Tulos ennen veroja -137 -1 084 -1 222
Tuloverot -1 -1
Laskennallisten verojen muutos -7 17 10
Tuloverot yhteensä -8 17 9
Tilikauden tulos -145 -1 068 -1 212
Tilikauden laaja tulos -145 -1 068 -1 212

Konsernitase 31.12.2017

Tuhatta euroa   FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
Viittaus 31/12/2017   31/12/2017
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 5 917 859 6 776
Liikearvo 903 2 441 3 344
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 136 139 275
Sijoitukset 1 074 -1 074 0
Osakkuusyhtiöt 509 509
Muut pitkäaikaiset saamiset 820 820
Laskennalliset verosaamiset 2 776 -147 2 629
Pitkäaikaiset varat yhteensä 11 626 2 727 14 353
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 987 -9 4 978
Rahavarat 26 377 26 377
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31 364 -9 31 356
  0 0 0
Varat yhteensä 42 990 2 719 45 709
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 277 589 53 866
Edellisten tilikausien voittovarat -10 395 1 958 -8 437
Tilikauden tulos -6 359 223 -6 137
Oma pääoma 36 602 2 770 39 372
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä 691 -49 642
Pitkäaikaiset velat yhteensä 691 -49 642
Lyhytaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä 84 84
Vuokrasopimusvelat 224 224
Tuloennakot 914 914
Ostovelat 1 162 1 162
Muut velat 205 205
Siirtovelat 3 331 -227 3 104
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 697 -3 5 694
Velat yhteensä 6 388 -51 6 337
Oma pääoma ja velat yhteensä 42 990 2 719 45 709

           

Konsernitase 30.6.2017

Tuhatta euroa FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
30/06/2017 30/06/2017
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 6 427 -1 768 4 660
Liikearvo 1 116 2 228 3 344
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 150 289 439
Sijoitukset 1 074 -1 074 0
Osakkuusyhtiöt 800 800
Muut pitkäaikaiset saamiset 258 258
Laskennalliset verosaamiset 2 300 443 2 744
Pitkäaikaiset varat yhteensä 11 326 919 12 245
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 250 -14 5 236
Rahavarat 32 003 32 003
Lyhytaikaiset varat yhteensä 37 253 -14 37 239
 
Varat yhteensä 48 580 904 49 484
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 255 589 53 845
Edellisten tilikausien voittovarat -10 395 1 024 -9 372
Tilikauden tulos -145 -1 068 -1 212
Oma pääoma 42 795 545 43 341
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä 691 -49 642
Pitkäaikaiset velat yhteensä 691 -49 642
Lyhytaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä 84 84
Vuokrasopimusvelat 408 408
Tuloennakot 1 316 1 316
Ostovelat 873 873
Muut velat 122 122
Siirtovelat 2 698 2 698
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 093 408 5 501
Velat yhteensä 5 784 359 6 143
Oma pääoma ja velat yhteensä 48 580 904 49 484

2016

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2016

Tuhatta euroa   FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2016
Myyntituotot asiakassopimuksista 31 112 31 112
Myynnin kulut -14 106 -135 -14 241
Bruttokate 17 005 -135 16 870
Liiketoiminnnan muut tuotot 1 238 -147 1 091
Tuotekehityskulut -6 515 156 -6 359
Myynnin ja markkinoinnin kulut -12 268 -63 -12 331
Hallinnon kulut -1 020 -443 -1 463
Liiketulos -1 560 -632 -2 192
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -62 -38 -100
Rahoituskulut – netto -62 -38 -100
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -110 -110
 
Tulos ennen veroja   -1 622 -780 -2 402
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos 2 400 97 2 496
Tuloverot yhteensä   2 400 97 2 496
Tilikauden tulos   778 -683 94
Tilikauden laaja tulos   778 -683 94

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.7.-31.12.2016

Tuhatta euroa FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
1.7.–31.12.2016 1.7.–31.12.2016
Myyntituotot asiakassopimuksista 18 326 18 326
Myynnin kulut -8 423 -75 -8 498
Bruttokate 9 902 -75 9 828
Liiketoiminnnan muut tuotot 1 189 -147 1 042
Tuotekehityskulut -3 105 172 -2 933
Myynnin ja markkinoinnin kulut -5 422 -30 -5 452
Hallinnon kulut -572 -319 -892
Liiketulos 1 991 -399 1 593
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut 50 -21 30
Rahoituskulut – netto 50 -21 30
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -110 -110
 
Tulos ennen veroja 2 041 -529 1 512
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos 2 400 76 2 476
Tuloverot yhteensä 2 400 76 2 476
Tilikauden tulos 4 441 -453 3 988
Tilikauden laaja tulos 4 441 -453 3 988

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-30.6.2016

Tuhatta euroa FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
1.1.–30.6.2016 1.1.–30.6.2016
Myyntituotot asiakassopimuksista 12 786 12 786
Myynnin kulut -5 683 -60 -5 744
Bruttokate 7 103 -60 7 043
Liiketoiminnnan muut tuotot 49 49
Tuotekehityskulut -3 422 -16 -3 438
Myynnin ja markkinoinnin kulut -6 847 -33 -6 880
Hallinnon kulut -434 -124 -558
Liiketulos -3 551 -233 -3 785
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -112 -18 -130
Rahoituskulut – netto -112 -18 -130
 
Tulos ennen veroja -3 663 -251 -3 914
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos 20 20
Tuloverot yhteensä 0 20 20
Tilikauden tulos -3 663 -231 -3 894
Tilikauden laaja tulos -3 663 -231 -3 894

Konsernitase 31.12.2016

Tuhatta euroa   FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
Viittaus 31/12/2016   31/12/2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 389 279 668
Liikearvo 200 2 035 2 235
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 145 519 664
Sijoitukset 1074 -1 074 0
Osakkuusyhtiöt 964 964
Muut pitkäaikaiset saamiset 258 258
Laskennalliset verosaamiset 2400 30 2 430
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 465 2 753 7 219
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6413 -269 6 144
Rahavarat 3 664 3 664
Lyhytaikaiset varat yhteensä 10 076 -269 9 808
 
Varat yhteensä 14 542 2 485 17 027
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 783 1 927 17 710
Edellisten tilikausien voittovarat -11 173 773 -10 400
Tilikauden tulos 778 -683 94
Oma pääoma 5 390 2 017 7 407
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä 775 -68 707
Vuokrasopimusvelat 224 224
Pitkäaikaiset velat yhteensä 775 156 931
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 313 313
Tuloennakot 2482 2 482
Ostovelat 1178 1 178
Muut velat 125 125
Siirtovelat 4 592 4 592
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 377 313 8 689
Velat yhteensä 9 152 468 9 620
Oma pääoma ja velat yhteensä 14 542 2 485 17 027

Konsernitase 30.6.2016

Tuhatta euroa FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
30/06/2016 30/06/2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 212 453 665
Liikearvo 467 1 768 2 235
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 169 746 915
Sijoitukset 0 0
Muut pitkäaikaiset saamiset 257 257
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 105 2 968 4 072
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 329 2 329
Rahavarat 2 402 2 402
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 731 0 4 731
 
Varat yhteensä 5 835 2 968 8 803
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 777 1 973 17 750
Edellisten tilikausien voittovarat -11 163 529 -10 634
Tilikauden tulos -3 663 -231 -3 894
Oma pääoma 953 2 271 3 224
 
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 58 58
Laina julkishallintoyhteisöltä 426 -36 390
Vuokrasopimusvelat 408 408
Pitkäaikaiset velat yhteensä 426 429 855
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 256 256
Saadut ennakot 980 980
Ostovelat 1 260 1 260
Muut velat 103 103
Siirtovelat 2 114 12 2 126
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 457 267 4 724
Velat yhteensä 4 883 697 5 579
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 835 2 968 8 803

Konsernitase 1.1.2016

Tuhatta euroa   FAS IFRS-oikaisujen vaikutus IFRS
Viittaus 01/01/2016   01/01/2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 48 639 688
Liikearvo 623 1612 2 235
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 157 838 996
Sijoitukset 0 0
Muut pitkäaikaiset saamiset 257 257
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 086 3 090 4 176
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 032 -12 3 021
Rahavarat 4 645 4 645
Lyhytaikaiset varat yhteensä 7 677 -12 7 666
 
Varat yhteensä 8 763 3 079 11 842
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 776 1 973 17 750
Edellisten tilikausien voittovarat -11 173 285 -10 888
Tilikauden tulos
Oma pääoma 4 606 2 258 6 864
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 78 78
Laina julkishallintoyhteisöltä 426 -46 380
Vuokrasopimusvelat 537 537
Pitkäaikaiset velat yhteensä 426 569 995
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 251 251
Ostovelat 1 833 1 833
Muut velat 184 184
Siirtovelat 1 714 1 714
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 731 251 3 983
Velat yhteensä 4 157 821 4 978
Oma pääoma ja velat yhteensä 8 763 3 079 11 842

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto IFRS-standardin käyttöönoton vaikutuksista Next Gamesin omaan pääomaan alla esitetyillä kausilla:

Tuhatta euroa Viittaus 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 01/01/2016
Oma pääoma, FAS 27 912 36 602 42 795 5 390 953 4 606
IFRS-oikaisut
Poistomenetelmä 9. 16 17 24 32 36 40
Lisenssien hankinnat 5. 239 299 359 211 272 332
Tekes lainat 9. 28 39 39 55 20 27
Liiketoimintahankinnat ja liikearvo 3. 2 799 2 649 2 400 2 170 2 014 1 858
Listautumisen transaktiokulut 6. -1 201 -1 562 -1 983 -203
Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 9. 0 0 -28 -14 -12
Vuokrasopimukset 7. 0 2 -168 -114 -58
Teknologia-alusta (GaaS) 2. 1 213 654 323 137
Armada-sijoitus  8. 196 -699 -409 -244
Myyntisaamisten arvonalentuminen  9. -7 -7 -11 -11
Kehittämismenot  1. 3 402 1 378
Oikaisut yhteensä 6 685 2 770 545 2 017 2 271 2 258
Oma pääoma, IFRS 34 597 39 372 43 341 7 407 3 224 6 864

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto IFRS-standardin käyttöönoton vaikutuksista Next Gamesin tilikauden tulokseen alla esitetyillä kausilla:

Tuhatta euroa Viittaus 1.1.–30.6.2018 1.1.–31.12.2017 1.7.–31.12.2017 1.1.–30.6.2017 1.1.–31.12.2016 1.7.–31.12.2016 1.1.–30.6.2016
Tilikauden tulos, FAS -8 721 -6 360 -6 215 -145 778 4 441 -3 663
IFRS-oikaisut
Poistomenetelmä 9. -1 -15 -7 -7 -9 -4 -4
Lisenssien hankinnat 5. -60 -121 -60 -60 -121 -60 -60
Tekes lainat 9. -11 -16 -16 27 35 -7
Liiketoimintahankinnat ja liikearvo 3. 134 384 222 162 277 139 139
Listautumisen transaktiokulut 6. 361 228 421 -192 -157 -157
Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 9. 14 28 -14 -14 -2 -12
Vuokrasopimukset -2 116 171 -54 -114 -56 -58
Teknologia-alusta (GaaS)  2. 559 517 331 186 137 137
Armada-sijoitus  8. 895 -455 -290 -165 -244 -244
Myyntisaamisten arvonalentuminen 9. 4 4 -11 -11
Kehittämismenot  1. 2024 1378 1378
Osakeperusteiset maksut  4. -725 -1813 -907 -907 -454 -227 -227
Oikaisut yhteensä 3173 223 1290 -1068 -683 -453 -231
Tilikauden tulos, IFRS -5547 -6137 -4924 -1212 94 3988 -3894

LIITETIEDOT

YHTEENVETO IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSISTA NEXT GAMES OYJ:N OMAAN PÄÄOMAAN JA TILIKAUDEN TULOKSEEN

 1. Pelikehitysmenojen aktivointi

Suomalaisen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaan toimiessaan, Next Games on kirjannut pelien kehitysmenot kuluksi niiden toteutumishetkellä. IFRS velvoittaa yhtiöitä aktivoimaan kehitysmenot, kun ne täyttävät IAS 38:n Aineettomat oikeudet edellytykset. Next Games on analysoinut omat pelikehitysprojektinsa ja tunnistanut kaksi projektia, jotka täyttävät aktivointiedellytykset. Pelien kehitysmenojen aktivointiedellytykset täyttyivät vuosina 2017 ja 2018. Tämän johdosta yhtiö teki seuraavat oikaisut siirtyessään IFRS-raportointiin.

 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 1.723 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 345 tuhatta.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 1.723 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 1.378 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat kasvoivat 345 tuhatta,
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 2.530 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 506 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, aineettomat oikeudet kasvoivat 4.252 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 3.402 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat kasvoivat 850 tuhatta euroa.

Kehitysprojektit olivat edelleen kesken kesäkuun lopussa 2018 eikä projektien tuotteita ollut vielä julkaistu. Arvonalentumisia kehitysprojektien aktivointeihin ei ole kirjattu.

 1. Teknologia-alustan (GaaS) kehittämismenojen aktivointi

Suomalaisen kirjanpitosäännösten mukaan toimiessaan, Next Games on kirjannut kaikki menonsa liittyen Games as a Service -teknologia-alustaan kuluksi niiden toteutumishetkellä. IFRS-raportointiin siirtymisen yhteydessä johto on arvioinut, että IAS 38:n edellytykset toteutuvat GaaS -teknologiaprojektin osalta vuodesta 2016 alkaen: Next Games:lla on täysi hallintaoikeus GaaS -alustaan, tulevaisuuden taloudelliset vaikutukset odotetaan tulevan kulusäästöinä ja korkeampina pelituottoina, yhtiö pystyy mittaamaan projektin toteutuneet kulut luotettavasti. Näiden edellytysten täyttyessä yhtiö tekee seuraavat oikaisut IFRS-siirtymän yhteydessä.

 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 171 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 34 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2016, aineettomat oikeudet kasvoivat 171 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 137 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 37 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 646 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 129 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 817 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 654 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 163 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 699 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 140 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, aineettomat oikeudet kasvoivat 1.516 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 1.213 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 303 tuhatta euroa.

GaaS-teknologia-alusta oli vielä kehityksen alla 30. kesäkuuta, 2018 eikä vielä kaupallisessa käytössä. Arvonalentumisia kehitysmenojen aktivointeihin ei ollut kirjattu.

 1. Yritysjärjestelyt ja liikearvon käsittely

Next Games on valinnut soveltaa IFRS 3 Yritysjärjestelyt -standardia myös yritysjärjestelyihin ennen siirtymäpäivää. Näin ollen Helsinki Game Works Oy:n hankinta, joka tapahtui vuonna 2014, on kirjattu IFRS-3 standardin mukaisesti. Next Gamesilla ei ole ollut muita yritysjärjestelyjä ennen IFRS-siirtymäpäivää 1.1.2016. Merkittävimmät oikaisut FAS:iin verrattuna johtuivat Next Gamesin osakkeiden arvonmäärityksestä, aineettomien oikeuksien tunnistamisesta, joita ei ollut kirjattu FAS:ssa, sekä arvostamisesta. Hankinnan jälkeiset työvelvoitteet on erotettu hankintamenosta ja ne kirjataan työntekijäkustannuksena tilinpäätökseen velvollisuuden täyttymisen perusteella. Transaktiokustannukset kirjattiin kuluksi IFRS 3:n mukaisesti. Lisäksi liikearvoon kohdistuneet poistot peruttiin siirtymän yhteydessä. Kokonaisuudessaan seuraavat oikaisut FAS-kirjauksiin tehtiin:

 • Avaavan taseen, tammikuu 1, 2016, liikearvo kasvoi 1.612 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 247 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 277 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2016, liikearvo kasvoi 1.612 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 559 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 172 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2017, liikearvo kasvoi 2.124 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 759 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, liikearvo kasvoi 2.124 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 759 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.

Next Games hankki Lume Games Oy:n osakekannan helmikuussa 2017 ja laati kirjasi hankinnan IFRS 3 -standardin mukaisesti. Merkittävimmät oikaisut FAS:iin verrattuna johtuivat Next Gamesin osakkeiden arvonmäärityksestä, aineettomien oikeuksien tunnistamisesta sekä arvostamisesta, hankintaan liittyvien velvollisuuksien tunnistamisesta ja arvostamisesta sekä transaktiokustannusten käsittelystä. Lisäksi liikearvoon kohdistuneet poistot peruttiin siirtymän yhteydessä. Kokonaisuudessaan seuraavat oikaisut FAS-kirjauksiin tehtiin:

 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 291 tuhatta euroa, hallintotoiminnon kulut kasvoivat 61 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos kasvoi (kulu) 18 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 31.12.2017, liikearvo kasvoi 206 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 92 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 41 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 239 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 18 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 143 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos kasvoi (kulu) 9 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, liikearvo kasvoi 319 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 138 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 41 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 389 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 28 tuhatta euroa.
 1. Osakeperusteiset maksut

Next Gamesilla on useita eri optio-ohjelmia, jotka oikeuttavat henkilöstöä merkitsemään yhtiön osakkeita. Yksityiskohdat yhtiön optio-ohjelmista löytyy tilinpäätöksestä.

Suomalaisen kirjanpitosäännösten mukaisesti Next Games ei ole kirjannut optio-ohjelmista kuluja. IFRS:ssa ohjelmat luokitellaan osakeperusteisesti maksettaviksi liiketoimiksi. Liiketoimen käypä arvo määritellään oikeuksien myöntöhetkellä ja tämän kulu jaksotetaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Yhtiö on tehnyt seuraavat oikaisut liittyen optio-ohjelmien kuluihin:

 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 175 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 42 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 237 tuhatta euroa. Kulukirjaukset lisäävät voittovaroja samalla kokonaissummalla 454 tuhatta euroa, joten taseelle joulukuu 31, 2016 ei oikaisukirjauksia tullut.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 698 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 169 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 946 tuhatta euroa. Kulukirjaukset lisäävät voittovaroja samalla kokonaissummalla 1.813 tuhatta euroa, joten taseelle ei oikaisukirjauksia tullut.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 280 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 68 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 378 tuhatta euroa. Kulukirjaukset lisäävät voittovaroja samalla kokonaissummalla 725 tuhatta euroa, joten taseelle ei oikaisukirjauksia tullut.
 1. Lisenssihankinnat

Next Games on tehnyt kaksi eri lisenssihankintaa AMC Networks Ventures LLC (‘AMC’):lta. Ensimmäinen lisenssihankinta liittyi The Walking Dead: No Man’s Land:iin ja toinen The Walking Dead: Our Worldiin. Hankinnat tehtiin käyttämällä vastikkeena Next Gamesin osakkeita. Ensimmäistä lisenssihankintaa ei kirjattu yhtiön taseelle FAS-tilinpäätöksessä. Toinen lisenssihankinta kirjattiin aineettomaksi oikeudeksi sekä oman pääoman lisäykseksi.

IFRS-siirtymän yhteydessä, yhtiön johto on arvioinut molempien lisenssien täyttävän IAS 38:n kirjausedellytykset. Lisäksi, kun transaktio on tehty käyttämällä vastikkeena Next Gamesin osakkeita, hankinta kuuluu IFRS 2 osakeperusteiset liiketoimet -standardin piiriin. Hankinta ei kuitenkaan sisällä mitään erityisiä suorite-ehtoja, joten osakkeiden tulkitaan siirtyvän AMC:lle välittömästi kaupan solmimispäivänä. Lisenssin käypää arvoa ei pysty määrittämään suoraan, joten Next Games käyttää hankinnan arvostuksen perustana sen vastikkeena käyttämien osakkeiden käypää arvoa. Tämän seurauksena, yhtiö tekee seuraavat oikaisut IFRS-raportointiinsa:

 • Avaavan taseen, tammikuu 1, 2016, aineettomat oikeudet kasvoivat 332 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 362 ja voittovarat vähenivät 30 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, myynnin ja tuotannon kustannukset kasvoivat 121 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, aineettomat oikeudet kasvoivat 211 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 362 ja voittovarat vähenivät 151 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, myynnin ja tuotannon kustannukset kasvoivat 121 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 299 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 571 ja voittovarat vähenivät 272 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, myynnin ja tuotannon kustannukset kasvoivat 61 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 239 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 571 ja voittovarat vähenivät 332 tuhatta euroa.
 1. Listautumiskulujen käsittely

Next Games listautui First North Finland markkinapaikalle maaliskuussa 2017. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti (FAS) suurin osa listautumiseen liittyvistä transaktiokustannuksista aktivoitiin ja ne poistetaan kolmen vuoden aikana. Loput transaktiokustannuksista kirjattiin kuluksi niiden toteutumishetkellä. IFRS-siirtymän yhteydesssä kustannukset, joiden katsotaan kohdistuvan uusiin osakkeisiin, kirjataan yhtiön omaan pääomaan. Muut transaktiokustannukset, jotka kohdistuvat suoraan listautumiseen, kohdistetaan osakemäärien perusteella uusiin osakkeisiin ja jo olemassa oleviin osakkeisiin. Kustannukset, jotka kohdistuvat jo olemassa oleviin osakkeisiin kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Johto on lisäksi valinnut, että uusiin osakkeisiin kohdistuvat transaktiokustannukset, jotka tapahtuivat ennen joulukuuta 31, 2016, vähennetään yhtiön omasta pääomasta taseessa 31.12.2016. IFRS:n siirtymän yhteydessä yhtiö tekee seuraavat oikaisut:

 • Tilikaudella 2016, hallintotoiminnon kulut kasvoivat 197 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 39 tuhatta.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, siirtosaamiset vähenivät 254 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 51 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 46 tuhatta euroa ja voittovarat (tilikauden tulos) vähenivät 157 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, hallintotoiminnon kulut vähenivät 284 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) 56 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 1.954 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 392 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto väheni 1.633 tuhatta euroa ja voittovarat kasvoivat 71 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, hallintotoiminnon kulut vähenivät 451 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) väheni 90 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä kesäkuu 30, 2018, aineettomat oikeudet vähenivät 1.503 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 302 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 1.633 tuhatta euroa ja voittovarat kasvoivat 432 tuhatta euroa.
 1. Vuokrasopimusten käsittely (IFRS 16)

Next Games on ottanut IFRS 16 vuokrasopimukset standardin käyttöön takautuvasti 1.1.2016 alkaen, hyödyntäen tiettyjä IFRS 1 mahdollistamia siirtymähelpotuksia, kuten alapuolella on kuvattu.

IFRS 16:sta käyttöönoton yhteydessä Next Games on kirjannut taseeseen vuokrasopimusvelan sellaisista vuokrasopimuksista, jotka suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan on käsitelty taseen ulkopuolisina muina vuokrasopimuksina. Next Games on soveltanut IFRS 1.D9B(a-b) mukaisia helpotuksia ja siten alkuperäinen arvostaminen on tehty kirjaamalla vuokrasopimusvelka IFRS-standardeihin siirtymispäivänä jäljellä olevien vuokrien nykyarvoon käyttämällä siirtymähetken lisäluoton korkoa diskonttokorkona. Käyttöoikeusomaisuuserä on arvostettu määrään, joka on yhtä suuri kuin vuokrasopimusvelka. Next Games on myös päättänyt soveltaa kirjaamista ja arvostamista koskevia helpotuksia lyhytaikaisiin sopimuksiin ja sopimuksiin, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Tällaisten sopimusten vuokrat kirjataan tasaerinä kuluiksi tuloslaskelmalle. Lyhytaikaiset sopimukset ovat sopimuksia, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta ja tätä helpotusta on sovellettu tilapäisen pääkonttorin vuokrasopimukseen. Sopimukset, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen, sisältävät erilaisia IT-laitteita.

Next Games on soveltanut IFRS 1.D9D(e) mukaista helpotusta käyttämällä jälkiviisautta tiettyjen kiinteistöjen vuokra-ajan määrittämisessä, jotka sisälsivät jatkamis- tai päättämisoptioita. Tästä syystä edellisen pääkonttorin vuokra-aikaa ei päivitetty tilikauden 2017 aikana, jolloin kyseisen vuokrasopimuksen päättämisoptio käytettiin. Edellisen pääkonttorin vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutunut 210 tuhannen euron sanktio sisällytettiin vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään alkuperäisen arvostamisen yhteydessä.

Kirjaamista ja arvostamista koskevien helpotusten jälkeen, Next Games on kirjannut IFRS standardien mukaisesti vuokrasopimusvelan ja käyttöoikeusomaisuuserän edellisen pääkonttorin vuokrasopimuksesta. Tästä johtuen tehtiin seuraavat oikaisut:

 • Avaavassa taseessa, tammikuu 1, 2016, pitkäaikaiset leasing-velat kasvoivat 537 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat 251 tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet (Right of use asset) kasvoivat 788 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 95 tuhatta euroa, myynti ja markkinointi -toiminnon kulut kasvoivat 17 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 8 tuhatta euroa. Rahoituskulut kasvoivat 23 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 29 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, pitkäaikaiset leasing-velat kasvoivat 224 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat 313 tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet (Right of use asset) kasvoivat 394 tuhatta euroa. Laskennalliset verosaamiset kasvoivat 29 tuhatta euroa ja voittovarat vähenivät 114 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 107 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut vähenivät 35 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut vähenivät 18 tuhatta euroa. Rahoituskulut kasvoivat 14 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 29 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, lyhytaikaiset leasing-velat kasvoivat 224 tuhatta euroa. Siirtovelat vähenivät 227 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 45 tuhatta euroa, laskennalliset verovelat kasvoivat 45 tuhatta euroa ja voittovarat vähenivät 2 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, rahoituskulut kasvoivat 3 tuhatta euroa ja laskennallisten verosaamisten muutos kasvoi 1 tuhatta euroa.
 1. Armada Interactive sijoitus

Tilikaudella 2015, Next Games teki investoinnin suomalaiseen mobiilipeliyhtiö Armada Interactive Oy:hyn. Alkuperäinen sijoitussumma ei ole yhtiön kannalta olennainen. Joulukuussa 2016, Next Games teki Armadaan uuden sijoituksen, jonka yhteydessä Next Games luovutti Armadalle IP-oikeuden, jonka oli alunperin saanut yrityskaupassa Helsinki Game Works Oy:lta lokakuussa 2014. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan (FAS) yhtiö tulkitsi, että osa HGW kaupan yhteydessä muodostuneesta liikearvosta siirtyi sen mukana, kun IP-oikeus luovutettiin Armada Interactivelle. IFRS:n siirtymisen yhteydessä hankintamenolaskelma kuitenkin oikaistiin IFRS 3:n mukaiseksi, jolloin IP-oikeus arvostettiin käypään arvoon, näin ollen Armada-kaupasta liikearvoon ei kohdistunut vähennyksiä IFRS-tilinpäätöksessä.

Tämän tiedotteen viimeisenä tarkastelukauden päätöspäivänä, kesäkuu 30, 2018 Next Games omistaa Armadan osakekannasta 9,5 %. Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä Armada omistus luokitellaan sijoitukseksi, joka on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon.

IFRS-siirtymän yhteydessä johto on kuitenkin arvioinut, että Next Games:lla on huomattava vaikutusvalta Armadassa, vaikka omistusosuus on alle 20 % ja näin ollen yhtiö luokitellaan osakkuusyhtiöksi IFRS-tilinpäätöksessä IAS 28-standardin mukaisesti. Next Games:lla on osakassopimuksen antama oikeus nimittää hallitukseen jäsen. Lisäksi yhtiöllä on ollut merkittävä yhteys Next Gamesiin, koska yhtiön kehittämä peli perustui Next Gamesin luovuttamaan lisenssioikeuteen. Näiden tekijöiden perusteella IFRS-tarkastelukausille on tehty seuraavat oikaisut:

 • Tilikaudella 2016, liiketoiminnan muut tuotot vähenivät 196 tuhatta euroa ja osakkuusyhtiön tulos väheni 110 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos kasvoi 61 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, liikearvo kasvoi 111 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet väheni 307 tuhatta euroa, sijoitukset vähenivät 1.074 tuhatta euroa, sijoitukset osakkuusyhtiöihin kasvoivat 964 tuhatta euroa, voittovarat vähenivät 244 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat vähenivät 61 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, osakkuusyhtiön tulos väheni 455 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, liikearvo kasvoi 111 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet väheni 307 tuhatta euroa, sijoitukset vähenivät 1.074 tuhatta euroa, sijoitukset osakkuusyhtiöihin kasvoivat 509 tuhatta euroa, voittovarat vähenivät 699 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat vähenivät 61 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, osakkuusyhtiön tulos väheni 116 tuhatta euroa ja arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksiin vähenivät 1.011 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä kesäkuu 30, 2018, liikearvo kasvoi 111 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet väheni 307 tuhatta euroa, sijoitukset vähenivät 63 tuhatta euroa, sijoitukset osakkuusyhtiöihin kasvoivat 393 tuhatta euroa, voittovarat vähenivät 196 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat vähenivät 61 tuhatta euroa.
 1. Muut oikaisut

Poistomenetelmän oikaisu:

IFRS-siirtymän, yhteydessä Next Games muutti koneiden ja kaluston poistomenetelmää ja poistaa hyödykkeet taloudellisen käyttöiän aikana tasapoistomenetelmää noudattaen. FAS:ssa yhtiö poisti koneet ja kalusto -hyödykkeitä menojäännöspoistomenetelmällä. Laskentaperiaatemuutos vähensi avaavan taseen kumulatiivisia poistoja ja näin ollen kasvatti erän tasearvoa 50 tuhannella eurolla. Tästä muodostui laskennallinen verovelka 10 tuhatta euroa, muutos kirjattiin oman pääoman voittovaroihin. Tilikaudella 2016 poistomenetelmän muutos lisäsi tuotekehitystoiminnon kuluja 9 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kuluja 2 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kuluja 1 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 2 tuhatta euroa. Tilikaudella 2017 muutos lisäsi tuotekehitystoiminnon kuluja 12 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kuluja 4 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kuluja 2 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 4 tuhatta euroa. Tarkastelukaudella tammikuu-kesäkuu 2018 muutoksen seurauksena tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 0 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut 0 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut 0 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 0 tuhatta euroa.

Perusparannusmenojen käsittely:

IFRS-siirtymän yhteydessä Next Games luokittelee vuokrahuoneistoihin liittyvät perusparannusmenot aineellisiksi hyödykkeiksi. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan nämä oli kirjattu aineettomien hyödykkeiden alle.

Next Games on kirjannut vuoden 2016 aikana vuokrahuoneiston perusparannusmenoja taseelleen. Kulut liittyvät yhtiön edellisen pääkonttorin kunnostukseen. Tämän kohteen vuokrasopimus loppui joulukuu 31, 2017. IFRS-siirtymän johdosta yhtiö luokitteli 103 tuhatta euroa aineettomiin kirjattuja perusparannusmenoja aineellisiksi. Lisäksi menojen poistoaikaa muutettiin vastaamaan vuokrasopimuksen uutta pituutta. Muutokset kasvattivat tuotekehitystoiminnon kuluja 14 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 12 tuhatta euroa vuonna 2017. Myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 2 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 4 tuhatta euroa vuonna 2017. Hallintotoiminnon kulut kasvoivat 1 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 2 tuhatta euroa vuonna 2017. Laskennallisia verosaamisia kirjattiin 4 tuhatta euroa vuonna 2016, nämä purettiin vuonna 2017.

Next Games on lisäksi kerryttänyt perusparannusmenoja liittyen uuden toimistotilan remonttiin. Toimitila valmistui kesän lopussa 2018, jolloin myös poistot alkoivat. Tilikauden 2017 lopussa yhtiöllä oikaisi 118 tuhatta euroa aktivointeja, jotka siirrettiin aineettomista aineellisiin hyödykkeisiin. Kesäkuu 30, 2018 tilanteessa yhtiöllä oli 1.413 tuhatta euroa aktivoituja perusparannusmenoja, jotka siirrettiin IFRS-taseessa aineellisiin hyödykkeisiin.

Tekes-lainojen käsittely:

Next Gamesilla on taseessaan kaksi Tekes lainaa. Ensimmäinen laina myönnettiin 2014 ja lainan nimellisarvo on 336 tuhatta euroa. Alkuperäisen lainasopimuksen mukaan lainan takaisinmaksu alkaa maaliskuussa 2018, yhtiö on kuitenkin saanut takaisinmaksun lykkäystä ja tällä hetkellä lainan takaisinmaksu alkaa 2019 maaliskuussa. Viimeinen lyhennyserä tapahtuu maaliskuussa 2021. Lainan korko on vähintään 1 %:n korko p.a.

Toinen laina myönnettiin yhtiölle vuosina 2015 ja 2016, lainan nimellisarvo on 439 tuhatta euroa. Lainasopimuksen mukainen takaisinmaksu lainalle alkaa syyskuussa 2019. Viimeinen maksuerä on 2022 syyskuussa.  Lainan korko on vähintään 1 %:n korko p.a.

Viime vuosien alhaisesta korkotasosta johtuen lainojen korko on ollut 1 % vuodessa. Näin ollen yhtiö on saanut alhaisesta korosta hyötyä, joka pitää kirjata IFRS-tilinpäätökseen. Lainojen arvostukseen Next Games käyttää jaksotetun hankintamenon menetelmää, joka aiheuttaa arvostuseroja FAS:iin, jossa laina kirjataan nimellisarvoon.

Next Gamesin Tekes-lainat oli tarkoitettu projekteille, jotka tehtiin yhtiössä vuosina 2014 ja 2016. Näin ollen alhaisesta korkotasosta tullut hyöty tuloutetaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina tuottoina vuonna 2016 ja avaavan taseen voittovaroihin aiemman projektin osalta.

 • Avaavan taseen, tammikuu 1, 2016, IFRS lainan arvo oli 380 tuhatta euroa (FAS: 426 tuhatta euroa). Muut saamiset vähenivät 12 tuhatta euroa. Voittovarat kasvoivat 30 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 7 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 49 tuhatta euroa. Korkokulut kasvoivat 15 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (kulu) 7 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, IFRS lainan arvo oli 707 tuhatta euroa (FAS 775 tuhatta euroa). Voittovarat kasvoivat 55 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 14 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, IFRS korkokulut kasvoivat 20 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) oli 4 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, IFRS lainan arvo oli 726 tuhatta euroa (FAS: 775 tuhatta euroa). Voittovarat kasvoivat 55 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 10 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018, IFRS korkokulut kasvoivat 14 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 3 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä kesäkuu 30, 2018, IFRS lainan arvo oli 740 tuhatta euroa (FAS: 775 tuhatta euroa). Voittovarat kasvoivat 28 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 7 tuhatta euroa.

Luottotappiovaraus:

IFRS-siirtymän yhteydessä Next Games ryhtyi noudattamaan IFRS 9 -standardia, jonka seurauksena Next Games joutuu jatkuvasti arvioimaan rahoitusvarojaan. Next Games on arvioinut rahoitusvarojaan ja kirjannut luottotappiovaraukset vuodelle 2016 14 tuhatta euroa ja vuodelle 2017 9 tuhatta euroa. Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 – kesäkuu 30, 2018 luottotappiovaraukseen ei tullut oikaisuja.

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin. www.nextgames.com/fi