Next Games

Next Games Oyj liiketoimintakatsaus Tammi-syyskuu 2019. Kannattavuus parani, merkintäoikeusanti järjestettiin onnistuneesti

Next Games Oyj Yhtiötiedote 1.11.2019 klo 08.00

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-syyskuu 2019 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/ng/raportit

Next Games Oyj liiketoimintakatsaus Tammi-syyskuu 2019. Kannattavuus parani, merkintäoikeusanti järjestettiin onnistuneesti

Heinä-syyskuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa, vertailukauteen nähden laskua oli 42 % (13,4). Liikevaihdon poikkeuksellisen korkeaan tasoon vertailukaudella vaikutti The Walking Dead: Our World -pelin lanseeraus.
 • Bruttokate nousi 1 prosenttiyksikön ja oli 4,3 miljoonaa euroa, eli 56 % yhtiön liikevaihdosta (7,4, 55 % liikevaihdosta)
 • Oikaistu liiketulos kasvoi 8,0 miljoonalla eurolla ja oli -1,2 miljoonaa euroa (-9,2)
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 8,2 miljoonalla eurolla ja oli -1,1 miljoonaa euroa (-9,3)
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 8,2 miljoonaa euroa ja oli -2,1 miljoonaa euroa (-10,3)
 • Tuotekehitysmenot olivat 2,1 miljoonaa euroa (3,4)
 • Yhtiön henkilöstömäärä oli tarkastelukauden lopussa 105 henkilöä (143)
 • Yhtiö tiedotti 25.9. aloittavansa yhteensä noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusannin. Merkintäoikeusanti onnistui ja  varat siirtyivät yhtiön tilille katsauskauden jälkeen 22.10., jolloin yhtiön kassavarat olivat  10,3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi uuden rahoituksen yhteydessä yhtiö uusi 3 miljoonan euron tililimiittinsä.

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 27,0 miljoonaa euroa, vertailukauteen nähden kasvua oli 13 % (23,9)
 • Bruttokate nousi 2 prosenttiyksikköä ja oli 15,6 miljoonaa euroa, eli 58 % yhtiön liikevaihdosta (13,4 ja 56 % liikevaihdosta)
 • Oikaistu liiketulos kasvoi 10,3 miljoonaa euroa ja oli -3,0 miljoonaa euroa (-13,3)
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 11,5 miljoonaa euroa ja oli -2,6 miljoonaa euroa (-14,1)
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 9,7 miljoonaa euroa ja oli -5,6 miljoonaa euroa (-15,3)
 • Tuotekehitysmenot olivat 6,7 miljoonaa euroa (7,0)

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta)

Avainluvut

  2019 2018     2019 2018     2018
  07-09/2019 07-09/2018 Muutos   01-09/2019 01-09/2018 Muutos   01-12/2018
Liikevaihto (t€) 7 812 13 435 -42 %   27 036 23 912 13 %   35 245
Bruttokate (t€) 4 336 7 410 -41 %   15 586 13 444 16 %   21 294
Bruttokate % 56 % 55 % 0 ppt 58 % 56 % 1 ppt 60 %
Liiketulos (EBIT) (t€) -2 113 -10 342 n/a   -5 609 -15 296 n/a   -16 915
Liiketulos % -27 % -77 % 50 ppt -21 % -64 % 43 ppt -48 %
Oikaistu liiketulos* (t€) -1 195 -9 199 n/a   -3 004 -13 271 n/a   -13 777
Oikaistu liiketulos % -15 % -68 % 53 ppt -11 % -55 % 44 ppt -39 %
                   
Poistot yhteensä (t€) 991 1 029     2 976 1 169     2 165
IFRS 16 (t€) 256 256     768 256     512
Poistot tuotekehitys & lisenssioikeudet (t€) 579 30     1 736 91     1 248
Muut (t€) 157 743     472 822     405
                   
Henkilöstömäärä kauden lopussa 105 143     105 143     143

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

                   
    2019 2018     2019 2018   2018
EUR tuhatta   07-09/2019 07-09/2018     01-09/2019 01-09/2018   01-12/2018
Liiketulos (EBIT)   -2 113 -10 342     -5 609 -15 296   -16 915
Poistot yhteensä   991 1 029     2 976 1 169   2 165
Käyttökate (EBITDA)   -1 122 -9 314     -2 632 -14 127   -14 749
                   
IFRS 16   -256 -256     -768 -256   -512
IFRS 2 osakeperusteiset maksut   183 371     396 1 112   1 483
Oikaistu liiketulos   -1 195 -9 199     -3 004 -13 271   -13 777

Oikaistu liiketulos on vaihtoehtoinen tunnusluku, liiketuloksen (EBIT) ja käyttökatteen (EBITDA) rinnalla Oikaistu liiketulos on oikaistu IFRS 2 osakeperusteisilla maksuilla, joilla ei ole kassavaikutusta, sekä poistoilla lukuun ottamatta IFRS 16 mukaisia poistoja vuokrasopimuksista, joita ei kuitenkaan oikaista liiketuloksesta.

Current ratio on vaihtoehtoinen tunnusluku missä jaetaan vaihto-omaisuus, lyhytaikaiset saamiset, rahat ja pankkisaamiset lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Tunnusluku mittaa yrityksen maksuvalmiutta.

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen

Otimme merkittävän askeleen eteenpäin syyskuussa, kun julkistimme merkintäoikeusantimme, ja siten suunnanmuutosprojektimme viimeisen vaiheen virallisesti alkaneeksi. Olemme  vuoden 2019 aikana ensin onnistuneesti tasapainottaneet yhtiön kulurakenteen, uudistaneet toimintamallimme ja projektin viimeisessä vaiheessa käynnistimme suunnitellusti merkintäoikeusannin. Olen erittäin tyytyväinen, että nykyiset omistajamme AMC Networks ja Jari Ovaskainen ovat sitoutuneita yhtiöön ja takasivat 8 miljoonan euron annin täysimääräisesti. Haluan kiittää kaikkia Next Gamesin nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen.

Liiketuloksemme parani kolmannella neljänneksellä vertailukauteen nähden huomattavasti, 8,2 miljoonaa euroa, ja oli -2,1 miljoonaa euroa (-10,3). Kulumme olivat odotetulla tasolla ja uskomme vahvasti, että pysymme jatkossakin tavoitteessamme kulujen osalta. Liikevaihdon kehitykseen kolmannella neljänneksellä vaikutti pelien käyttäjämäärien lasku. Liikevaihtomme kasvoi tammi-syyskuussa 13 prosenttia vertailukaudesta, bruttokatteen ollessa kaksi prosenttiyksikköä vertailukautta korkeammalla tasolla. On tärkeää huomata, että vertailukauden liikevaihto oli myös huomattavan korkea heinäkuussa 2018 julkaistun The Walking Dead: Our World -pelin ansiosta. Lisäksi olemme uudistaneet voimakkaasti toimintaamme alkuvuoden aikana ja samalla kuitenkin onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoamme kannattavuuden säilyttäen. 

Live-peliemme yhdistetty keskimääräinen myynti päivittäistä aktiivista pelaajaa kohden (ARPDAU) kehittyi positiivisesti vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja nousi 0,22 eurosta 0,27 euroon eli 22,7 prosenttia. Nousuun vaikutti erityisesti Our World -peli, joka on onnistunut nostamaan ARPDAU-lukuaan 56,5 prosenttia vuoden 2018 kolmannelta neljännekseltä. Aktiivisten päivittäisten käyttäjien määrä (DAU) laski edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen nähden. Vertailulukuun vaikutti Our Worldin maailmanlaajuinen lanseeraus heinäkuussa 2018. Lanseerauksella oli huomattava hetkellinen vaikutus aktiivisten käyttäjämäärien nousuun, kun yhtiö panosti voimakkaasti pelin kasvattamiseen ensimmäisten viikkojen aikana. 

Tiimimme on keskittynyt Our World -pelin osalta alkuvaiheen kokemuksen uudistamiseen. Muutosten tavoitteena on että suurempi osa uusista pelaajista jäisi pelin pariin. Mikäli onnistumme saavuttamaan tämän tavoitteen ja ARPDAU pysyy stabiilina, meillä on mahdollisuus harkita pelin markkinoinnin hallittua skaalaamista ja tavoitella käyttäjämäärän nostamista. Olemme myös jatkaneet Blade Runner Nexus -pelin koemarkkinointia ja keskittyneet erityisesti testaamaan pelin käytettävyyttä ja viimeistelemään toiminallisuuksia. Alustavat tulokset ovat olleet lupaavia. Stranger Things -pelin kehitys jatkui suunnitelmien mukaisesti ja projekti lähestyy nyt esituotantovaiheen loppua. Tavoitteenamme on julkaista peli alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2020 aikana. 

Olemme jatkaneet panostamista uuden tuoteportfolion rakentamiseen ja saaneet prototyyppi- ja konseptointivaiheeseen useita uusia peliprojekteja uudistetun kehitysprosessimme ansiosta. Mobiilipelien tekemisessä on tärkeää, että yhtiöllä on riittävästi uusia tuotteita eri kehitysvaiheissa, sillä alalle on tyypillistä, että vain osa kehitteillä olevista peleistä läpäisee testausprosessin ja julkaistaan. 

Lokakuussa onnistuneesti päättyneen merkintäoikeusantimme ja useiden lupaavien peliaihioiden myötä lähdemme innokkaasti kohden vuoden 2019 loppua. Keskitymme  liiketoiminnan kehittämiseen ja kehittämään ja julkaisemaan pelejämme yhä nopeammalla, tehokkaammalla ja hallitummalla tavalla.

Liiketoimintanäkymät 2019 (muuttumattomat)

Yhtiö tavoittelee vuoden 2019 aikana maltillista liikevaihdon kasvua vuoteen 2018 nähden, sekä kulurakenteen muutoksen ansiosta pyrkii pidemmällä aikavälillä kohti jatkuvaa kassavirtaneutraalia tilannetta. Yhtiön kustannussäästöohjelman puitteissa yhtiö odottaa saavuttavansa 550 tuhannen euron säästön kuukausitasolla palkoissa, hallinto- ja tuotekehityskuluissa, yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2018 toisen puoliskon kuukausittaiseen keskitasoon.

Näkymien perusta

Yhtiön arvio liikevaihdon kasvusta ja kannattavuuden tasosta perustuu oletukseen että No Man’s Land ja Our World -pelien liikevaihto jatkuu arviolta nykyisellä tasolla. Lisäksi näkymien perustana on tuotekehityksen pysyminen aikataulussa ja onnistuminen vähintään yhden pelin vuosittaisessa julkaisutahdissa.

Tammi-syyskuu 2019 Audiocast

Next Games järjestää suomenkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin 1.11.2019 klo 9.30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://nxtg.ms/Q32019fi
Lisätietoa audiocastista ja puhelinkonferenssista: https://nxtg.ms/2MQJYIw

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games lyhyesti

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner -elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.

 

 

Liite